Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu  Nr.: 1-230
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Viešieji pirkimai.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

14. Atstovauja ministerijai teismuose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ir teisėsaugos institucijose, rengia medžiagą.

15. Vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su 2014-2020 ir 2021-2027 metų ES investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, procedūras.

16. Kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 ir 2021-2027 metų ES investicijų veiksmų programos administravimui ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES paramos administravimą.

17. Vertina kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 ir 2021-2027 metų ES investicijų veiksmų programos administravimo klausimais projektus.

18. Pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

19. Rengia visų, per finansinius metus atliktų, pirkimų pažymas, ataskaitas bei skelbimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Viešųjų pirkimų tarnybai, veda ir tvarko viešųjų pirkimų apskaitos registrus.

20. Organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus, pagal teisės aktų reikalavimus skelbtinos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir ministerijos tinklalapyje, skelbimą.

21. Bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

22. Analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje.

23. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl ES teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas);

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

25.3. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

25.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

27.2. organizuotumas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

27.4. analizė ir pagrindimas – 5;

27.5. komunikacija – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. įžvalgumas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4.