Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;

Darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

 

 

FUNKCIJOS

 • Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 • Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
 • Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
 • Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 • Organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus, pagal teisės aktų reikalavimus skelbtinos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, skelbimą.
 • Rengia visų, per finansinius metus atliktų, pirkimų pažymas, ataskaitas bei skelbimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Viešųjų pirkimų tarnybai, veda ir tvarko Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų apskaitos registrus.
 • Vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, procedūras, taip pat kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos administravimui ministerijoje būtinus teisės aktų ir sutarčių projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, įvairiose konferencijose, seminaruose, pagal poreikį juose pristatant ministerijos pozicijas, vadovybės pavedimu - kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje.
 • Rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą Vyriausybei, Seimui, Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms bei tvirtina ministerijos dokumentų ir (ar) ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.