Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu  Nr.: 1-230
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Teisė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

10. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

12. Laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą.

13. Tvirtina ministerijos dokumentų ir ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.

14. Pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

15. Pagal kompetenciją  dalyvauja rengiant 2014-2020 ir 2021-2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus ir sutartis, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES paramos administravimą.

16. Pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su 2014-2020 ir 2021-2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu.

17. Analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas);

19.2. studijų kryptis – teisė (arba);

19.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 5;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. organizuotumas – 4;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. derybų valdymas – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. teisės išmanymas – 4.