Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu  Nr.: 1-230
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. personalo valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. personalo valdymas ir administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. asmens duomenų apsauga..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

11. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

12. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

13. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

15. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

17. Bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas.

18. Pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES BDAR nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti.

19. Teikia siūlymus dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ministerijoje, pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina priemones, skirtas lygioms galimybėms ministerijoje užtikrinti.

20. Dalyvauja diegiant pažangius žmogiškųjų išteklių (personalo) vadybos metodus, dalyvauja organizacinės kultūros kūrime – vertybių puoselėjime.

21. Tvirtina ministerijos personalo dokumentų ir ministerijos archyve esančių personalo dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.

22. Pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – teisė (arba);

24.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

arba:

24.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis – personalo srities patirtis;

24.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

25.1. kalba – anglų;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

27.2. organizuotumas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

27.4. analizė ir pagrindimas – 4;

27.5. komunikacija – 5.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)