Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu  Nr.: 1-230
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. korupcijos prevencija;

4.2. viešieji pirkimai;

4.3. personalo valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. teisė, atstovavimas teismuose.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. korupcijos prevencija;

6.2. viešieji pirkimai;

6.3. personalo valdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Užtikrina efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą ministerijoje, teisėtumo laikymąsi ministerijos veikloje.

17. Atstovauja ministerijai teismuose, valstybės institucijose ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, rengia procesinę ir kitokią medžiagą teismams, kitoms ginčų nagrinėjimo ar teisėsaugos institucijoms.

18. Užtikrina ministerijos viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir atliekant ministerijos viešuosius pirkimus.

19. Užtikrina ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais sprendžia klausimus, susijusius su korupcijos prevencija.

20. Padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministrui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką, planuoti ir valdyti personalą. Dalyvauja kuriant ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius atitinkantį strateginį personalo valdymą. Planuoja ir organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą.

21. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

23.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas);

23.2. studijų kryptis – teisė (arba);

23.3. darbo patirtis – teisės srityje;

23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

24.1. kalba – anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. komunikacija – 5;

26.2. analizė ir pagrindimas – 5;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. organizuotumas – 4;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. lyderystė – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. strateginis požiūris – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. derybų valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. teisės išmanymas – 5;

29.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.