Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 26 d.
įsakymu  Nr.: 1-160
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
INVESTICIJŲ SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. ES fondų investicijų administravimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

10. Pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar kitais neatvykimo į darbą atvejais.

11. Dalyvauja keičiant 2014-2020 metų ir rengiant 2021-2027 metų Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą.

12. Dalyvauja rengiant kitų teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų lėšų administravimą, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo, taip pat nagrinėja kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus.

13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis ir teikia informaciją, susijusią su nauja finansine perspektyva, rengia ir (ar) derina pasiūlymus dėl LR pozicijos ES institucijose ES fondų investicijų klausimais.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES fondų investicijomis bei su naujos finansinės perspektyvos klausimais, darbe.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – verslas;

16.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

16.4. studijų kryptis – vadyba;

16.5. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirtis – finansų analizės srities patirtis;

16.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

17.1. kalba – anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

18.2. organizuotumas – 3;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. analizė ir pagrindimas – 4;

18.5. komunikacija – 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. informacijos valdymas – 3.