Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

studijų kryptis – teisė; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nagrinėja šalies energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo galimybes ir dalyvauja formuojant energetikos politiką skatinančią šalies energetikos sektoriaus, šalies verslo ir pramonės konkurencingumą, konkurenciją tarp energijos ir energijos išteklių tiekėjų. 

Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką energijos ir energijos išteklių prekybos ir energijos išteklių rinkų funkcionavimo, konkurencijos tarp energijos ir energijos išteklių tiekėjų skatinimo klausimais. 

Teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių rinkų ir energetikos infrastruktūros plėtojimo prioritetų ir tikslų, dalyvauja rengiant šių sektorių plėtojimo strategijas ir programas, nustatant racionalias plėtros kryptis, planuojant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, teikiant pasiūlymus dėl energetikos strateginių projektų įgyvendinimo. 

Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką energijos vartojimo sąlygų ir energijos vartotojų interesų apsaugos gerinimo, energetinio skurdo mažinimo, energijos išteklių kainodaros principų nustatymo klausimais. 

Teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų srityje ir kitų formų valstybės pagalbos teikimo energetikos sektoriuje. 

Analizuoja šalies ir užsienio energijos ir energijos išteklių rinkų raidos tendencijas, teikia pasiūlymus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo bei visuomenės informavimo energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo klausimais. 

Dalyvauja formuojant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose energijos išteklių rinkų vystymo, energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.