Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12  d.
įsakymu Nr. 1-117                  

 

ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Energetikos konkurencingumo grupės vadovas (toliau – grupės vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vadovo pareigybės paskirtis – organizuoti tinkamą grupės darbą bei užtikrinti grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą valstybės politikos energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo formavimo ir įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą grupės kompetencijos klausimais ir koordinuoti jų įgyvendinimą. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo politikos įgyvendinimo srityje  – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, koordinuoja jame nustatytų priemonių, užtikrinančių energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimą, įgyvendinimą; 

5.2. nagrinėja šalies energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo galimybes ir dalyvauja formuojant politiką, užtikrinančią energetikos konkurencingumo skatinimą pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas; 

5.3. užtikrina Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos parengimą, koordinuoja jos vykdymą, įgyvendinimo priežiūrą, vykdo stebėseną; 

5.4. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų grupėje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų teikimą; 

5.5. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šiais klausimais svarstomų ES dokumentų; 

5.6. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis; 

5.7. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo klausimus, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise; 

5.8. analizuoja šalies ir užsienio energijos ir energijos išteklių raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, energijos ir energijos išteklių kainas, šiais klausimais rengia informaciją Energetikos ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei; 

5.9. teikia pasiūlymus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo bei visuomenės informavimo energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo klausimais; 

5.10. koordinuoja energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo studijų ir programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų tikslinimo; 

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus elektros energetikos ūkio sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą; 

5.12. organizuoja ir užtikrina pagal kompetenciją grupėje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams, grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

5.13. planuoja, organizuoja ir užtikrina efektyvų grupės darbą, tinkamai paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja ir užtikrina savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos; 

5.14. teikia siūlymus dėl grupės struktūros tobulinimo, organizuoja grupės nuostatų pakeitimą (papildymą), grupės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su grupės valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo grupės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl grupės valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; 

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami grupės vadovo kompetencijai priskirti klausimai;

5.16. pagal energetikos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus;

5.17. vykdo kitus, su Energetikos ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

_____________________