Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); 

studijų kryptis – politikos mokslai (arba); 

studijų kryptis – teisė (arba); 

studijų kryptis – vadyba (arba); 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

FUNKCIJOS 
Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 
Pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais. 

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir galutinę Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, Partnerystės sutarties ataskaitas ir užtikrina, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi. 

Pagal kompetenciją analizuoja ES fondų investavimo spartą bei teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą ir kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos. 

Rengia informaciją ministerijos susijusiems padaliniams bei institucijoms apie ministerijos administruojamų ES fondų lėšų poreikį. 

Dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų investicijų administravimą, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo, taip pat nagrinėja kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus. 
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.