Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. 1-210

 

 

INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansinės paramos administravime;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, ministerijos veiklą;

4.4. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti valstybinę kalbą;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

 

II SKYRIUS

 PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:

5.1. padeda skyriaus darbuotojams rengti ir keisti Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, surinkdamas informaciją iš kitų ministerijos padalinių, institucijų, įstaigų, socialinių ekonominių partnerių;

5.2. padeda skyriaus darbuotojams rengti teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų investicijų administravimą, projektus, ar teikti pasiūlymus atsakingoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų keitimo, surinkdamas ir susistemindamas pasiūlymus iš kitų skyriaus darbuotojų;

5.3. renka ir sistemina informaciją apie pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų investicijų administravimą, bei teikia ją  skyriaus darbuotojui, rengiančiam ar atnaujinančiam ministerijos vidaus procedūras, susijusias su ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema;

5.4.padeda skyriaus darbuotojams skyriaus kompetencijos ribose vertinti investicinius projektus;

5.5. bendrauja su institucijomis, projektų vykdytojais ir kitais socialiniais ekonominiais partneriais, rinkdamas įvairaus pobūdžio informaciją, reikalingą skyriaus darbuotojams, administruojantiems ES fondų investicijas;

5.6. dalyvauja organizuojant susitikimus su institucijomis ir  (ar) socialiniais ekonominiais partneriais ES fondų investicijų administravimo klausimais, dalyvauja ministerijos ar tarpinstituciniuose susitikimuose, surinkdamas skyriaus darbui reikalingą informaciją;

5.7. padeda rengti ir (ar) tikslinti informaciją, skirtą ministerijos vadovybei, ministerijos susijusiems padaliniams bei institucijoms apie ministerijos administruojamų ES fondų lėšų poreikį;

5.8. surenka informaciją iš projektų vykdytojų bei įgyvendinančių institucijų, reikalingą  ES fondų lėšomis finansuojamų įgyvendinamų priemonių išlaidų sąmatų, ketvirtinių priemonių įgyvendinimo planų bei veiklos peržiūros rodiklių planų rengimui ar tikslinimui;

5.9. padeda rengti ir tikslinti Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planus;

5.10. padeda skyriaus darbuotojams bendradarbiauti su kitomis institucijomis, įstaigomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais įgyvendinant Veiksmų programos prioritetus ir planuojant bei įgyvendinant priemones;

5.11. renka ir sistemina informaciją, reikalingą ministerijos svetainės dalies, susijusios su ES  fondų investicijomis, bei Finansų ministerijos administruojamos svetainės  www.esinvesticijos.lt energetikos dalies atnaujinimu bei papildymu;

5.12. padeda skyriaus darbuotojams rengti metines ir galutinę Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, Partnerystės sutarties ataskaitas, surinkdamas informaciją ar tikslindamas ją  su kitais ministerijos padaliniais;

5.13. padeda skyriaus darbuotojams surinkti informaciją, reikalingą rengti atsakymams į pareiškėjų skundus, raštus, susijusius su ES fondų lėšų administravimu;

5.14. sudaro ir atnaujina socialinių ekonominių partnerių, dalyvaujančių  teisės aktų projektų rengime ir derinime, sąrašą;

5.15. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

6.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;

6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.

7. Vyriausiasis specialistas atsako už:

7.1. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

__________________________