Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m.  balandžio 12 d.
įsakymu Nr. 1-120
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m.  liepos 12 d.
įsakymo Nr. 1-200 redakcija)

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir organizuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano bei Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato veiksmų plano rengimą bei jų atnaujinimą, įgyvendinimo stebėseną.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio (veiklos) planavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, verslo ir vadybos, viešojo administravimo, politikos mokslų krypties arba teisės krypties;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio (veiklos) planavimo srityje;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
  4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. koordinuoja Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimui skirto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano rengimą (formuojant Lietuvos poziciją, dalyvaujant viešosiose konsultacijose bei posėdžiuose, pateikiant Europos Komisijai atsakymus į susijusius klausimynus, kt.);
  2. vykdo integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano metinių įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
  3. organizuoja integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano viešinimą Lietuvos regionuose ir valstybėse, su kuriomis susijusi Lietuvos nacionalinė energetikos sistema komerciniu ir techniniu požiūriu;
  4. koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) parengimą ir atnaujinimą;
  5. koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių plano parengimą ir atnaujinimą;
  6. prižiūri NENS nuostatų atitikimą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
  7. atsižvelgiant į planavimo dokumentų keliamus tikslus, teikia siūlymus dėl ministerijos metinių tikslų nustatymo, užtikrina jų įgyvendinimo stebėseną ir koordinuoja strateginio planavimo dokumentuose nustatytų tikslų įgyvendinimą ministerijoje, teikia metodinę pagalbą kitiems padaliniams formuojant metinius tikslus ir užduotis ir vykdant tikslų įgyvendinimo priežiūrą;
  8. rengia informaciją, reikalingą Vyriausybės kanceliarijos rengiamiems pasitarimams dėl strateginių tikslų, planuojamų pasiekti rezultatų ir veiklos efektyvumo didinimo krypčių;
  9. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
  10. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
  11. pagal kompetenciją rengia medžiagą Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams;
  12. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų rengiamų dokumentų;
  13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
  14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________