Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio  12  d.

įsakymu Nr. 1-116

 

 

ENERGETINIO SAUGUMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 1.  Energetinio saugumo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS
 

 

 1. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – energetinio saugumo politikos formavimas ir įgyvendinimas, strateginių, normatyvinių, techninių dokumentų ir kitų teisės aktų grupės kompetencijos klausimais rengimas ir jų įgyvendinimo koordinavimas.  

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –energijos išteklių, elektros ir šilumos sektoriuose.


IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos srityje;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
  4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;
  5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 


V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo energetinio saugumo srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
  2. nagrinėja šalies energijos išteklių, elektros ir šilumos sektoriai sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektorių plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl energetinio saugumo politikos įgyvendinimo;
  3. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių, elektros ir šilumos sektorių objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;
  4. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių, elektros ir šilumos perdavimą, skirstymą, tiekimą ir (ar) vartojimą;
  5. rengia ir tobulina vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas;
  6. pagal grupės kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotais asmenimis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  7. pagal grupės kompetenciją analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
  8. pagal grupės kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
  9. dalyvauja formuojant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose grupės kompetencijos klausimais, dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
  10. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos ministrui, viceministrams, Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;
  11. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje grupės kompetencijos klausimais;
  12. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
  13. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

________________