Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-30
(pakeitimas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. 1-56)

 

ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ  SKYRIAUS REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. BENDROJI DALIS

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus referentas (toliau – referentas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau –  ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
2. Referentas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Referentas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui ir atskaitingas ministerijos viceministrams ir ministerijos kancleriui.
3. Referentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir darbo dokumentų valdymo srityje patirties;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir ministerijos darbo reglamentu, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais teisės aktais, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais;
3.4. išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijas;
3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, gerai mokėti dirbti kompiuterizuota „DocLogix“ dokumentų valdymo sistema;
3.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ atitikmeniu.

II. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio referento pagrindinės funkcijos:
4.1. padėti viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) organizuoti jų darbą, planuoti ir sudaryti darbotvarkes, padėti organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priimti ir aptarnauti pas juos atvykstančius asmenis;
4.2. informuoti ministerijos vadovybę apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo lankytojus ir ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
4.3. informuoti ministerijos vadovybę apie darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;
4.4. informuoti ministerijos darbuotojus, taip pat įstaigų prie ministerijos darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus, supažindinti juos su darbotvarke, kviesti kitus dalyvius į minėtus renginius, perduoti ministerijos vadovybės rezoliucijas ir pavedimus atsakingiems vykdytojams žodžiu arba elektroniniu paštu;
4.5. ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimu, pagal kompetenciją, rengti ministerijos raštų projektus;
4.6. priimti ir išsiųsti dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoti operatyvų dokumentų arba posėdžių padalomosios medžiagos elektroninių versijų išsiuntimą;
4.7. sekti informaciją apie ministerijos vadovybės dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose bei komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kontroliuoti, kad ministerijos darbuotojai laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems suinteresuotų institucijų ir įstaigų organizuojamiems posėdžiams;
4.8 kontroliuoti ministerijos vadovybei pateikiamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrinti ar darbuotojų pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti;
4.9. peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, ministerijų kanclerių pasitarimų posėdžių medžiagą, surinkti ministerijos administracijos padalinių dėl jos pateiktas pastabas bei išvadas ir jas pateikti ministerijos vadovybei;
4.10. pagal poreikį palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo komitetais, Lietuvos Respublikos Seimo komisijomis, Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienyje, užsienio valstybių ambasadomis Lietuvoje;
4.11. padėti ministerijos vadovybei  planuoti oficialius ir darbo vizitus į užsienį ir juos rengti;
4.12. organizuoti ministerijos vadovybės tarnybines komandiruotes, rengti komandiruotės dokumentus, užsakyti viešbučius, kelionės bilietus, gauti vizas į užsienį ir kt.;
4.13. koordinuoti ir rengti ministerijos vadovybės lydinčių verslo delegacijų, vizitų į užsienį metu, programų rengimą, padėti organizuojant verslo forumus, tarptautines konferencijas, užsienio šalių verslininkų susitikimus su Lietuvos verslo atstovais;
4.14. pagal poreikį registruoti dokumentus;
4.15. rūpintis, kad ministerijos vadovybei netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika;
4.16. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Referentas turi teisę:
5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų juridinių asmenų, informaciją reikalingą ministerijos vadovybei;
5.2. naudotis visais prieinamais ministerijos informacijos šaltiniais;
5.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.
6. Referentas atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi ir ministerijos vidaus administravimo norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi.

V. PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis referentas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui