Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – teisė; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Užtikrinti grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą įgyvendinant šalies energetinio saugumo politiką. 

Organizuoti teisės aktų, normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų, užtikrinančių patikimą ir saugų energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos infrastruktūros plėtrą, rengimą. 

Dalyvauja formuojant politiką ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovaujant valstybei valstybės valdomose įmonėse, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija. 

Palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano rengimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą. 

Dalyvauja formuojant ir įgyvendina energetinio saugumo, energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo patikimumo ir energetinės infrastruktūros plėtojimo politiką, nagrinėja energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektorių plėtojimo strategijas ir programas. 

Koordinuoja Lietuvos energijos elektros ir dujų infrastruktūros sujungimo su kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, organizuoja pasiūlymų dėl energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo teikimą ir teisės aktų, reikalingų energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimui, rengimą ir tobulinimą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.