Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12  d.
įsakymu Nr. 1-116

ENERGETINIO SAUGUMO  GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Energetinio saugumo grupės vadovas (toliau – grupės vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Grupės vadovo pareigybės paskirtis – užtikrinti grupės darbo organizavimą, grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą įgyvendinant šalies energetinio saugumo politiką, organizuoti teisės aktų, normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų, užtikrinančių patikimą ir saugų energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos infrastruktūros plėtrą, rengimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – energetinio saugumo, energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo patikimumo ir energetinės infrastruktūros plėtojimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. mokėti anglų kalbą gero vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal grupės kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano rengimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendina energetinio saugumo, energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo patikimumo ir energetinės infrastruktūros plėtojimo politiką, nagrinėja energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektorių plėtojimo strategijas ir programas;

5.3. koordinuoja Lietuvos energijos elektros ir dujų infrastruktūros sujungimo su kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, organizuoja pasiūlymų dėl energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo teikimą ir teisės aktų, reikalingų energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimui, rengimą ir tobulinimą;

5.4. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų grupėje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų teikimą;

5.5. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose energetinio saugumo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų;

5.6. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;

5.7. organizuoja ES teisės aktų, reglamentuojančių energetinio saugumo politikos klausimus, analizę ir siūlymų Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise rengimą;

5.8. organizuoja grupėje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami grupės vadovo kompetencijai priskirti klausimai;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant politiką ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovaujant valstybei valstybės valdomose įmonėse, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija;

5.12. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos; atsiskaito už grupės veiklą;

5.13.  teikia siūlymus dėl grupės struktūros tobulinimo, organizuoja grupės nuostatų pakeitimą (papildymą), grupės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su grupės valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui; vykdo grupės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl grupės valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;

5.14. vykdo kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

_____________________