Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-10-01T00:00:00429769įsakymas2019-09-27T00:00:001-260PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1-260 INOVACIJŲ IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos išorinės dimensijos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimų koordinavimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) kompetenciją, Lietuvos pozicijų energetikos ir kitose srityse koordinavimas ir rengimas Europos Sąjungos išorinės dimensijos teisės aktų ir kitų priimamų dokumentų atžvilgiu, taip pat užtikrintas kitų grupės uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų atlikimas. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Europos Sąjungos bendradarbiavimo arba tarptautinio bendradarbiavimo srityje; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis; 4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje; 4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. atlieka pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą Europos Sąjungos (toliau – ES) išorinės dimensijos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais Energetikos ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis; 5.2. atlieka Lietuvos pozicijų ES išorinės dimensijos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus; 5.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus ir energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją; 5.4. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką; 5.5. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams; 5.6. pataria grupės vadovui Lietuvos dalyvavimo Tarptautinėje Energetikos Chartijoje ir tarptautinėje organizacijoje „Energetikos bendrija“ klausimais; 5.7. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos atstovų dalyvavimą susitikimuose tarptautiniu formatu, kuriuose svarstomi energetiniai klausimai, rengia medžiagą ir dalyvauja susitikimuose, prireikus raštu apibendrina ir pateikia susitikimų apibendrinimus Energetikos ministerijos vadovybei, administraciniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms; 5.8. rengia medžiagą aukšto lygio susitikimams energetikos politikos srityje, pagal poreikį derina medžiagos parengimo ir pateikimo procesą su Energetikos ministerijos vadovybe, administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, užtikrina savalaikį ir kokybišką medžiagos pateikimą, atitinkantį susitikimo tematiką ir nustatytus kriterijus; 5.9. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo; rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose; 5.10. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, Energetikos ministerijos strateginių planų energetikos srityje suderinamumo su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais; 5.11. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų; 5.12. pagal kompetenciją atstovauja Energetikos ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; 5.13. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų, kitų tarptautinių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės kompetencijos klausimais; 5.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus; 5.15. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus; 5.16. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose; 5.17. pavaduoja grupės vadovą jo kasmetinių atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; nesant skyriaus vedėjo, organizuoja ir užtikrina skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą; 5.18. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vadovui. ________________