Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – ekonomika; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą. 

Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą. 

Rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą dėl Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų energetikos politikos dokumentų. 

Atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus. 

Analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus ir stebi energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse bei šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją. 

Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose. 

Rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams. 

Teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo; rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose. 

Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, Energetikos ministerijos strateginių planų energetikos srityje suderinamumo  su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais. 

Atstovauja Energetikos ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose. 

Dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų, kitų tarptautinių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje. 

Pagal kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių planavime, organizuoja informacijos apie ES finansinius instrumentus sklaidą. 

Atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus. 

Analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus. 

Dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose. 

Rengia Energetikos ministerijos ES reikalų koordinavimo tvarkos aprašą, teikia siūlymus dėl jo atnaujinimo. 

Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.