Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

studijų kryptis – politikos mokslai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

FUNKCIJOS 

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

Koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų, ministerijai, darbų (veiksmų) įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl plano keitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (toliau – Vyriausybės kanceliarija).

Koordinuoja ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimą ir keitimą, stebi jo įgyvendinimą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei.

Rengia informaciją, reikalingą Vyriausybės kanceliarijos rengiamiems pasitarimams dėl strateginių tikslų, planuojamų pasiekti rezultatų, veiklos efektyvumo didinimo krypčių ir asignavimų limitų energetikos ministro reguliavimo sritims finansuoti.

Pagal kompetenciją, įgyvendindamas su strateginio planavimo procesu susietas veiklas, teikia duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) ir SIS priežiūros registre MANTIS.

Teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams strateginio planavimo dokumentų rengimo ir stebėsenos klausimais.

Laikinai nesant skyriaus vedėjo ir vyresniojo patarėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.