Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA         
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. 1-211

ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS

PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Energetikos konkurencingumo grupės projektų vadovas (toliau – projektų vadovas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų. Projektų vadovo pareigybė priskiriama specialistų pareigų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Projektų vadovas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

4. Projektų vadovas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą;

4.4. būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.5. išmanyti projektinio valdymo principus;

4.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti valstybinę kalbą;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.9. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

   5. Šias pareigas einančio projektų vadovo pagrindinės funkcijos:

  1. atlieka priskirtų projektų valdymo veiklas;
  2. atlieka projekto vadovo funkcijas įgyvendinant Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projektus;
  3. pagal kompetenciją nustato priskirtų projektų valdymo trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;
  4. vadovaudamasis projektinio valdymo principais, siūlo priskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja priskirtų projektų įgyvendinimą;
  5. organizuoja ir vykdo išorines bei vidines apklausas priskirtų projektų valdymo klausimais;

 5.6. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, grupės vadovo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

 5.7. grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;

 5.8. pagal kompetenciją vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Projektų vadovas turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

6.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;

6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.

7. Projektų vadovas atsako už:

7.1. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis projektų vadovas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

_____________________