Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. 1-160

 

 

ORGANIZACIJOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Organizacijos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį mokymų organizavimo arba išorinės bei vidinės komunikacijos srityse  patirties;

4.3. turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą, komandiruočių į užsienį tvarką;

4.5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti valstybinę kalbą;

4.7. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:

5.1. organizuoja ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus;

5.2. atlieka ministerijos personalo mokymų poreikio analizę ir sudaro mokymų planus, teikia siūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo ir mokymo;

5.3. dalyvauja ministerijos organizacinės kultūros, vertybių ir palankaus mikroklimato formavimo bei įgyvendinimo procese;

5.4. organizuoja ministerijos vadovybės sveikinimų ir padėkų įforminimą;

5.5. organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos veiklas;

5.6. dalyvauja organizuojant konferencijas ir kitus viešuosius renginius;

5.7. pagal kompetenciją inicijuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

5.8. prireikus dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, sutartis, viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, raštus, susijusius su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant;

5.9. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir (arba) kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.10. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11. pagal poreikį registruoja ministerijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

5.12. pagal kompetenciją prižiūri Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruojamus ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijos metinius mokymo planus ir mokymo ataskaitas;

5.13. pagal kompetenciją prižiūri Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruojamas ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių kelionių ataskaitas;

5.14. atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius, dalyvauja inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes;

5.15. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

6.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;

6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.

7. Vyriausiasis specialistas atsako už:

7.1. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_____________________