Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo biudžetinėse įstaigose patirties;

turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą, komandiruočių į užsienį tvarką;

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

gerai mokėti valstybinę kalbą;

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

FUNKCIJOS 

Bendradarbiauja su kelionių organizavimo paslaugų teikėju sklandžiam tarnybinių vizitų organizavimui ir atsiskaitymui;

užtikrina prekių, reikalingų darbo susitikimams, svečių sutikimui, įsigijimą; 

dalyvauja ministerijos organizacinės kultūros, vertybių ir palankaus mikroklimato formavimo bei įgyvendinimo procese;

organizuoja ministerijos vadovybės sveikinimų ir padėkų įforminimą;

teikia ministerijos bendriesiems poreikiams tenkinti reikalingų viešųjų pirkimų poreikį, planuoja ir inicijuoja prekių bei paslaugų viešuosius pirkimus, užtikrina ministerijos aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis;

dalyvauja organizuojant konferencijas ir kitus viešuosius renginius;

pagal kompetenciją inicijuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

prireikus dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, sutartis, viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, raštus, susijusius su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant;

rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir (arba) kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

pagal poreikį registruoja ministerijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

pagal kompetenciją prižiūri Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruojamas ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių kelionių ataskaitas;

atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius, dalyvauja inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes;

dalyvauja organizuojant nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus;

skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;

pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.