Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. 1-62


ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. BENDROJI DALIS

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
2. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas).
3. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslo studijų srities;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir mokymų organizavimo patirties;
3.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą, komandiruočių į užsienį tvarką;
3.5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
3.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

II. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:
4.1. organizuoja ministerijos vadovybės, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus;
4.2. atlieka ministerijos personalo mokymų poreikio analizę ir sudaro mokymų planus, teikia siūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo ir mokymo;
4.3. dalyvauja ministerijos organizacinės kultūros, vertybių ir palankaus mikroklimato formavimo bei įgyvendinimo procese;
4.4. organizuoja ministerijos vadovybės sveikinimų ir padėkų apiforminimą;
4.5. organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos veiklas;
4.6. dalyvauja organizuojant konferencijas ir kitus viešuosius renginius;
4.7. pagal kompetenciją inicijuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
4.8. prireikus dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, sutartis, viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, raštus, susijusius su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant;
4.9. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir (arba) kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
4.10. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
4.11. pagal poreikį registruoja ministerijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
4.12. pagal kompetenciją Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijos metinius mokymo planus ir mokymo ataskaitas;
4.13. pagal kompetenciją Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) registruoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių kelionių ataskaitas;
4.14. skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais;
4.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
5.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;
5.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.
6. Vyriausiasis specialistas atsako už:
6.1. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

_____________________