Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Lietuvos Respublikos energetikos ministro

                                                                                2019 m.  balandžio 12 d.

                                                                                įsakymu Nr. 1-120

 

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

2. Skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą atitinkamų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) įgyvendinamų programų (priemonių) finansų valdymą ir finansų kontrolės principų ir procedūrų laikymąsi, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija ir viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų analizės atlikimą bei kitos finansinės informacijos sisteminimą ir apibendrinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

         3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar verslo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir darbo santykius , inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tarptautiniais verslo apskaitos standartais; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; mokėti dirbti biudžeto ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;

4.5. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis ministerijos įgyvendinamų programų patvirtintomis detaliosiomis išlaidų sąmatomis ir jų pakeitimais, rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytų formų programų išlaidų sąmatų bei jų pakeitimų projektus, kitų lėšų išlaidų sąmatas, pagal programų finansavimo šaltinių, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus, įveda valstybės biudžeto programų asignavimų sumas į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą;

 5.2. nagrinėja administracijos padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirtinį paskirstymą, rengia pažymas apie valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų valstybės biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, asignavimų planų paskirstymo pakeitimus, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai derinti, ir įveda pakeitimus į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą;

5.3. apibendrina informaciją apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis;

5.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms informaciją apie skirtus biudžeto asignavimus, rengia ataskaitas, kitą informaciją ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams;

5.5. sistemina, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija  ir viešųjų įstaigų metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą finansinę informaciją, reikalinga investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti;

5.6. atlieka valstybės įmonių dotacijų pokyčių analizę, sistemina gautą informaciją;

5.7. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;

5.8. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu darbuotojams priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR) ir ir kitos finansinės paramos lėšų: tikrina ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;

5.9. kontroliuoja lėšų, skirtų ministerijos ministro fondo ir reprezentacinėms išlaidoms, panaudojimą, siekiant užtikrinti, kad neviršytų teisės aktuose patvirtinto maksimalaus dydžio, esant poreikiui teikia informaciją apie šių išlaidų naudojimą;

5.10. kontroliuoja išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio, judriojo plačiajuosčio ryšio, prisijungimo prie interneto, įskaitant galimybę atsiskaityti už automobilio stovėjimą, paslaugų sąskaitoms apmokėti, limitus, rengia su tuo susijusius dokumentus;

5.11. atlieka ministerijos darbuotojų pateiktų komandiruotės išlaidų ataskaitų finansų kontrolę – tikrina, ar teisingai užpildyta ataskaita, ar tinkami komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai;

5.12. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms ministerijos darbuotojų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus kelionės išlaidų kompensavimo paraiškas, esant poreikiui teikia informaciją apie komandiruočių išlaidų panaudojimą;

5.13. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, nustačius trūkumus, nedelsdamas informuoja skyriaus vedėją;

5.14. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo, dotacijų skyrimo sutarčių vykdymą, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;

5.15. analizuoja ministerijos banko atsiskaitomųjų sąskaitų apyvartas ir likučius, esant poreikiui teikia skyriaus vedėjui informaciją apie banko sąskaitų apyvartas, likučius, grąžintas ir grąžintinas lėšas ir kitą finansinę informaciją

5.16. analizuoja ministerijos valdymo išlaidų panaudojimą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;

5.17. atlieka ministerijos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių analizę, siekdamas įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą;

5.18. analizuoja ministerijos pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitas, rengia ministerijos finansų kontrolės ataskaitą ir aiškinamąjį raštą;

5.19. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos mokėjimų (toliau – VBAM) sistemos naudotojo funkcijas priskirtas pagal VBAM sistemos kodavimą;

5.20. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;

5.21. analizuoja ir skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl finansų kontrolės sistemos tobulinimo ir finansų valdymo;

5.22. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų vykdymu nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;

5.23. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.24. vykdo kitus, su skyriaus  funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_______________