Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-56 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-429 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro patarėjas (toliau – ministro patarėjas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Ministro patarėjas padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos ministras) suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –energetikos politikos klausimais. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. turėti darbo patirties; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui formuoti politines nuostatas, priimti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus energetikos srityje; 7.2. vykdo energetikos ministro paskirtas užduotis ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo srityje; 7.3. pagal kompetenciją koordinuoja Energetikos ministerijai pavestą veiklą, susijusią su strateginių tikslų įgyvendinimo klausimais; 7.4. analizuoja Energetikos ministerijai pateiktą informaciją ir teikia pasiūlymus energetikos politikos klausimais; 7.5. padeda energetikos ministrui pasirengti arba dalyvauja rengiant medžiagą, susijusią su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklos prioritetinių tikslų, energetikos politikos įgyvendinimo klausimais; 7.6. energetikos ministrui pavedus, rengia atsakymus į ministrui adresuotus paklausimus ir laiškus; 7.7. vykdo ministro pavedimus, susijusius su ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje; 7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami ministro patarėjo kompetencijai priskirti klausimai; 7.9. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus, kuriuose aptariami energetikos klausimai; 7.10. vykdo kitus energetikos ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus Energetikos ministerijos strateginiams veiklos tikslams pasiekti. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui. _____________________