Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – elektros inžinerija; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų ir lenkų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Konsultuoja Energetikos ministerijos viceministrus, ministerijos kanclerį, ministro patarėjus ir padalinių vadovus (toliau – ministerijos vadovybė) ir Užsienio reikalų ministeriją energetikos klausimais Lenkijos Respublikoje ir pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų bei Užsienio reikalų ministerijos nurodymus. 

Teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijoms informaciją apie Lenkijos Respublikos politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, programas, analitinę medžiagą ir renginius bei kitas Lenkijos Respublikos institucijų iniciatyvas energetikos srityje bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

Plėtoja ryšius su energetikos srityje veikiančiomis Lenkijos Respublikos valdžios įstaigomis, energetikos, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, platina informaciją apie Lietuvos energetikos įmonių ir energetikos infrastruktūros objektų galimybes įgyvendinant ir planuojant įgyvendinti investicijų projektus. 

Plėtoja ryšius su Lenkijos Respublikos įmonėmis – esamomis ir potencialiomis Lietuvos energetikos įmonių partnerėmis, teikia informacinę, organizacinę ir rinkotyros pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms, ieškančioms naujų rinkų ir potencialių klientų, padeda spręsti juridinio ir organizacinio pobūdžio problemas. 

Bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos žiniasklaida, suderinus su Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovu teikia informaciją apie investicijų ir bendradarbiavimo galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus ir kitus renginius. 

Pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovybei konsultacijas ir reikalingą medžiagą. 

Ministerijos pavedimu dalyvauja ministerijai reikšmingose konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose, atstovauja ministerijos pozicijoms ir pateikia apibendrintą informaciją. 

Pagal kompetenciją dalyvauja dvišalių energetikos ir kitų darbo grupių veikloje. 

Padeda organizuoti ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Lenkijos Respubliką energetikos klausimais, teikia pasiūlymus dėl vizitų reikalingumo bei atstovavimo (delegacijų sudėties). 

Teikia ministerijos vadovybei savo veiklos metines ataskaitas ir metinius planus raštu, kartu jas pateikia ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovybei. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.