Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. 1-235


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ATAŠĖ PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos energetikos atašė pavaduotojas Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje (toliau – energetikos atašė pavaduotojas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

II. PASKIRTIS

2. Energetikos atašė pavaduotojo paskirtis padėti Lietuvos Respublikos energetikos atašė (toliau – energetikos atašė) tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikos interesams bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos politiką stiprinti Lietuvos ir Lenkijos dvišalį bendradarbiavimą energetikos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Energetikos atašė pavaduotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos energetikos politikos įgyvendinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Energetikos atašė pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę ir valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą, būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo tasyklėmis, Europos Sąjungos ir Lenkijos teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos politiką;
4.3. būti susipažinusiam su institucine Lenkijos Respublikos energetikos sektoriaus struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis Lenkijos Respublikos institucijose bei su Lenkijos Respublikos politika energetikos srityje;
4.4. išmanyti diplomatinės tarnybos bei atstovavimo tarptautinėse organizacijose principus, tarptautinio protokolo reikalavimus;
4.5. mokėti lenkų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Energetikos atašė pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. padeda spręsti energetikos atašė administracinius, finansinius ir techninius klausimus, susijusius su darbo organizavimu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje (toliau – diplomatinė atstovybė);
5.2. konsultuoja ministerijos viceministrus, ministerijos kanclerį, ministro patarėjus ir skyrių vedėjus (toliau –ministerijos vadovybė) Lenkijos energetikos klausimais, pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų nurodymus;
5.3. teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia ministerijai svarbią informaciją (esant poreikiui) apie Lenkijos Respublikos politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, programas, analitinę medžiagą ir kt.; teikia ministerijai informaciją apie svarbius renginius bei kitas Lenkijos Respublikos iniciatyvas energetikos srityje;
5.4. pagal kompetenciją palaiko ir plėtoja ryšius su Lenkijos institucijų ir verslo organizacijų atstovais ir ekspertais, teikia informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms rinkos plėtros klausimais;
5.5. teikia diplomatinės atstovybės vadovui konsultacijas ir reikalingą medžiagą;
5.6. ministerijos pavedimu dalyvauja konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ir pateikia apibendrintą informaciją ministerijai;
5.7. padeda organizuoti ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Lenkijos Respubliką energetikos klausimais, teikia siūlymus dėl vizitų reikalingumo ir delegacijų sudėties;
5.8. padeda rengti ir platinti informaciją lenkų kalba apie Lietuvos energetikos sektoriaus naujienas;
5.9. dalyvauja rengiant dvišalio lygio konferencijas, parodas, muges, kitus renginius, skirtus   Lenkijos visuomenei ir energetikos sektoriaus verslui supažindinti su Lietuvos energetikos laimėjimais, eksporto galimybėmis, investicijų į Lietuvos energetikos ūkį perspektyvomis;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje;
5.11. pagal kompetenciją, nesant energetikos atašė, vykdo diplomatinės atstovybės vadovo, energetikos ministro ir energetikos atašė pavedimus, teikia su darbu susijusią informaciją;
5.12. pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, užtikrina energetikos atašė dokumentų archyvo tvarkymą;
5.13. pagal kompetenciją vykdo ir kitus, diplomatinės atstovybės vadovo, energetikos ministro ir energetikos atašė pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6.1. Energetikos atašė pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos atašė.

_________________________