Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1-238 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-431 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ATAŠĖ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos energetikos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje (toliau – Energetikos atašė) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Energetikos atašė paskirtis – įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos politiką stiprinti Lietuvos ir Lenkijos dvišalį bendradarbiavimą energetikos srityje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos Respublikos energetikos politikos įgyvendinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę ir valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES energetikos politiką; 6.4. išmanyti diplomatinės tarnybos bei atstovavimo tarptautinėse organizacijose principus, tarptautinio protokolo reikalavimus; 6.6. mokėti lenkų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C 1 lygiu ir anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.9. būti komunikabiliam ir gebėti tinkamai pristatyti Lietuvos pozicijas; 6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. konsultuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) viceministrus, ministerijos kanclerį, ministro patarėjus ir skyrių vedėjus (toliau – ministerijos vadovybė) ir Užsienio reikalų ministeriją energetikos klausimais Lenkijos Respublikoje ir pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų bei Užsienio reikalų ministerijos nurodymus; 7.2. teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijoms informaciją apie Lenkijos Respublikos politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, programas, analitinę medžiagą ir renginius bei kitas Lenkijos Respublikos institucijų iniciatyvas energetikos srityje bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo; 7.3. plėtoja ryšius su energetikos srityje veikiančiomis Lenkijos Respublikos valdžios įstaigomis, energetikos, pramonės, amatų ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, platina informaciją apie Lietuvos energetikos įmonių ir energetikos infrastruktūros objektų galimybes įgyvendinant ir planuojant įgyvendinti investicijų projektus; 7.4. plėtoja ryšius su Lenkijos Respublikos įmonėmis – esamomis ir potencialiomis Lietuvos energetikos įmonių partnerėmis, teikia informacinę, organizacinę ir rinkotyros pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms, ieškančioms naujų rinkų ir potencialių klientų, padeda spręsti juridinio ir organizacinio pobūdžio problemas; 7.5. bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos žiniasklaida, suderinus su Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovu teikia informaciją apie investicijų ir bendradarbiavimo galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus ir kitus renginius; 7.6. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje (toliau – diplomatinė atstovybė) vadovybei konsultacijas ir reikalingą medžiagą; 7.7. ministerijos pavedimu dalyvauja ministerijai reikšmingose konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose, atstovauja ministerijos pozicijoms ir pateikia apibendrintą informaciją; 7.8. pagal kompetenciją dalyvauja dvišalių energetikos ir kitų darbo grupių veikloje; 7.9. padeda organizuoti ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Lenkijos Respubliką energetikos klausimais, teikia pasiūlymus dėl vizitų reikalingumo bei atstovavimo (delegacijų sudėties); 7.10. teikia ministerijos vadovybei savo veiklos metines ataskaitas ir metinius planus raštu, kartu jas pateikia ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovybei; 7.11. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Lenkijos Respublikoje vadovybei pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir energetikos ministrui. ________________________