Pareigų aprašymas Spausdinti

PAVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1-238 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-431 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS ATAŠĖ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje (toliau – branduolinės energetikos atašė) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Branduolinės energetikos atašė paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos politikos įgyvendinimą taikaus ir saugaus branduolinės energijos vystymo ir naudojimo, Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, branduolinio ginklo neplatinimo srityse; užtikrinti deramą atstovavimą Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose Vienoje, siekiant saugaus Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, prisidedant prie Lietuvos branduolinės programos įgyvendinimo ir sėkmingo Lietuvos ir Baltijos šalių energetikos rinkos integravimo į Europos Sąjungos energetikos sistemas, bei Lietuvos kaimynystėje planuojamų statyti atominių elektrinių branduolinės saugos klausimais III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – branduolinės energetikos. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, pagrindinėmis tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos sektorių bei branduolinės energetikos saugų ir taikų panaudojimą. 6.4. būti susipažinęs su institucine ES struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis ES institucijose, ES politika energetikos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ES rengimo, derinimo ir pristatymo procedūras; išmanyti diplomatinės tarnybos bei atstovavimo tarptautinėse organizacijose principus. 6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. Branduolinės energetikos atašė padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos politiką branduolinio ginklo neplatinimo, branduolinės energetikos saugaus bei taikaus panaudojimo ir vystymo srityse, įskaitant Lietuvos kaimynystėje planuojamų statyti atominių elektrinių branduolinės saugos klausimais; 7.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras), Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) kanclerio bei branduolinės energetikos atašė veiklos sritį kuruojančio Energetikos ministerijos viceministro, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Užsienio reikalų ministerija) bei Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Vienoje vadovo pavedimu, savo kompetencijos ribose, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinėje atominės energijos agentūros (toliau – TATENA), Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (toliau – VBBUSO) ir eksporto kontrolės režimo Branduolinių tiekėjų grupės (toliau – BTG) reginiuose ar posėdžiuose; 7.3. informuoja Energetikos ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją ir Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI) apie su branduoline energetika susijusias tarptautines iniciatyvas, pasiūlymus, nuostatas Energetikos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos bei VATESI kompetencijai priskirtais klausimais, bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo. Perduoda atitinkamą informaciją kitoms suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms bei kontroliuoja priemonių pagal perduotą informaciją vykdymą ir informacijos pateikimą; 7.4. teisėtais būdais gauna ir renka Energetikos ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją ir VATESI dominančią informaciją apie TATENA bei kitų tarptautinių organizacijų Vienoje veiklą, apie TATENA vykdomas programas, TATENA šalių-narių veiklą ir perduoda ją Energetikos ministerijai bei VATESI; 7.5 suteikia TATENA ir kitoms tarptautinėms organizacijoms Vienoje Energetikos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir VATESI pagal jų kompetenciją pateiktą ir suderintą informaciją (įskaitant ir operatyvią informaciją) apie Lietuvos Respublikos įsipareigojimų vykdymą pagal ratifikuotas Lietuvos Respublikoje tarptautines sutartis ir konvencijas; 7.6. bendradarbiaujant su TATENA sekretoriatu, padeda Energetikos ministerijai spręsti klausimus, susijusius su nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimu, Lietuvos energetikos integracija į Europos Sąjungos energetikos sistemas bei Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu pagal Branduolinės energetikos atašė kompetencijai tenkančius klausimus; 7.7. užtikrina ryšius tarp Užsienio reikalų ministerijos, VATESI ir VBBUSO parengiamojo sekretoriato; 7.8 užtikrina ryšius tarp Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir eksporto kontrolės režimo BTG sekretoriatų; 7.9. padeda organizuoti Energetikos ministerijos ir VATESI atstovų susitikimus su TATENA, VBBUSO, BTG sekretoriato atstovais, praneša apie delegacijų sudėtį, jei reikia, užsako leidimus; 7.10. atstovauja Lietuvos Respublikai atitinkamo lygio kitų šalių organizuojamuose oficialiuose renginiuose; 7.11. organizuoja reprezentacinius susitikimus su tarptautinių organizacijų ar kitų šalių atstovais; 7.12. pagal branduolinės energetikos atašė kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; 7.13. tvarko branduolinės energetikos atašė finansinius dokumentus, užtikrina jų savalaikį ir tinkamą perdavimą Energetikos ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui bei atsakingoms Austrijos Respublikos institucijoms. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui. ______________________