Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

Darbo patirtis – energetikos srityje;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

Atitikimas kitiems reikalavimams:0

 

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Konsultuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrą ir energetikos atašė Lietuvos narystės ES klausimais, pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų nurodymus.

Dalyvauja su naryste ES susijusių darbo grupių, komitetų, komisijų, agentūrų susitikimuose ir veikloje, susitikimuose su ES institucijų, valstybių narių nuolatinių atstovybių ir trečiųjų šalių misijų atstovais, palaiko ir plėtoja ryšius su ES Tarybos ir EK atstovais ir ekspertais, ES valstybių narių atstovais, atstovauja suderintoms pozicijoms ir teikia ataskaitas arba apibendrintą informaciją.

Dalyvauja ir padeda derybose dėl ES politikos formavimo ir sprendimų: rengiant Lietuvos derybines pozicijas bei kitus dokumentus deryboms energetikos srityje ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, konsultuojantis su atitinkamu Europos Komisijos generaliniu direktoratu, šalimis narėmis ir ES Tarybos sekretoriatu, Europos Parlamentu.

Teisėtais būdais renka, analizuoja, apibendrina ir teikia Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijoms svarbią informaciją apie ES ir jos šalių narių politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus ir išvadas, programas, raportus, analitinę medžiagą, renginius, iniciatyvas ir kt.

Teikia Europos Komisijai naujausią informaciją apie šalies energetikos sektoriaus plėtrą ir įsipareigojimų pagal ES narystės reikalavimus vykdymą; taip pat teikia Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui ir vadovo pavaduotojui, kuruojančiam Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtas sritis, konsultacijas ir reikalingą medžiagą.

Koordinuoja ir organizuoja Energetikos ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Briuselį energetikos klausimais, teikia pasiūlymus dėl vizitų reikalingumo bei atstovavimo (delegacijų sudėties); pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai reikšmingose konferencijose, susitikimuose ir kituose renginiuose, atstovauja su ministerija suderintoms pozicijoms ir pateikia ministerijai ataskaitas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.