Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – elektros inžinerija; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – teisė; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Konsultuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrą Lietuvos narystės ES klausimais, pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų nurodymus. 

Pagal kompetenciją dalyvauja su naryste ES susijusių darbo grupių, komitetų, komisijų, agentūrų ES struktūrose susitikimuose ir veikloje, susitikimuose su ES institucijų, valstybių narių nuolatinių atstovybių ir trečiųjų šalių misijų atstovais, pagal nustatytą tvarką atstovauja suderintoms pozicijoms ir teikia ataskaitas arba apibendrintą informaciją. 

Padeda derybose dėl ES politikos formavimo ir sprendimų: rengiant Lietuvos derybines pozicijas bei kitus dokumentus deryboms energetikos srityje ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, konsultuojantis su atitinkamu Europos Komisijos generaliniu direktoratu, šalimis narėmis ir ES Tarybos sekretoriatu, Europos Parlamentu. 

Teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijoms svarbią informaciją apie ES ir jos šalių narių politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus ir išvadas, programas, raportus, analitinę medžiagą, renginius, iniciatyvas ir kt. 

Teikia Europos Komisijai naujausią informaciją apie šalies energetikos sektoriaus plėtrą ir įsipareigojimų pagal ES narystės reikalavimus vykdymą. 

Pagal kompetenciją palaiko ir plėtoja ryšius su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais ir ekspertais, ES valstybių narių atstovais. 

Teikia Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui ir vadovo pavaduotojui, kuruojančiam Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtas sritis, konsultacijas ir reikalingą medžiagą. 

Energetikos ministerijos pavedimu dalyvauja ministerijai reikšmingose konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose, atstovauja su ministerija suderintoms pozicijoms ir pateikia apibendrintą informaciją. 

Padeda organizuoti Energetikos ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Briuselį energetikos klausimais, teikia pasiūlymus dėl vizitų reikalingumo bei atstovavimo (delegacijų sudėties). 

Pagal kompetenciją dalyvauja su naryste ES susijusių darbo grupių, komitetų, komisijų, agentūrų ES struktūrose susitikimuose ir veikloje, susitikimuose su ES institucijų, valstybių narių nuolatinių atstovybių ir trečiųjų šalių misijų atstovais, pagal nustatytą tvarką atstovauja suderintoms pozicijoms ir teikia ataskaitas arba apibendrintą informaciją. 

Kartu su energetikos atašė rengia metines veiklos ataskaitas ir metinius veiklos planus. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.