Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1-238 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-431 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ATAŠĖ PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1.Liet uvos Respublikos energetikos atašė pavaduotojas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (toliau – energetikos atašė pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Energetikos atašė pavaduotojo paskirtis – vykdyti Lietuvos Respublikos politiką pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) kompetenciją energetikos sektoriuje, atstovaujant jai Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose, taip pat dalyvauti ES politikos formavimo ir įgyvendinimo pagal Energetikos ministerijos kompetenciją energetikos sektoriuje procese. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Lietuvos ir ES energetikos politikos. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo energetikos srityje patirtį; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais ES energetikos politiką; 6.4. būti susipažinęs su institucine ES struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis ES institucijose bei ES politika energetikos srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ES rengimo, derinimo ir atstovavimo procedūras; išmanyti diplomatinės tarnybos bei atstovavimo tarptautinėse organizacijose principus; 6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.8. būti komunikabiliam ir gebėti tinkamai pristatyti Lietuvos pozicijas; 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. konsultuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrą (toliau – energetikos ministras) Lietuvos narystės ES klausimais, pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro bei jo įgaliotų atstovų nurodymus; 7.2. pagal kompetenciją dalyvauja su naryste ES susijusių darbo grupių, komitetų, komisijų, agentūrų ES struktūrose susitikimuose ir veikloje, susitikimuose su ES institucijų, valstybių narių nuolatinių atstovybių ir trečiųjų šalių misijų atstovais, pagal nustatytą tvarką atstovauja suderintoms pozicijoms ir teikia ataskaitas arba apibendrintą informaciją; 7.3. padeda derybose dėl ES politikos formavimo ir sprendimų: rengiant Lietuvos derybines pozicijas bei kitus oficialius dokumentus deryboms energetikos srityje ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos ir jos pagalbinių struktūrų posėdžiams, formaliai ir neformaliai konsultuojantis derybų klausimais su atitinkamu Europos Komisijos generaliniu direktoratu, šalimis narėmis ir ES Tarybos sekretoriatu, taip pat Europos Parlamentu, teikiant pasiūlymus derybų metu dėl galimų Lietuvos pozicijų ar veiksmų ES sprendimų atžvilgiu; 7.4. teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia Energetikos ministerijai svarbią informaciją (esant poreikiui) apie ES ir jos šalių narių politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus ir išvadas, programas, raportus, analitinę medžiagą ir kt., apie Energetikos ministerijai svarbius renginius bei kitas ES ir jos valstybių narių iniciatyvas; 7.5. teikia Europos Komisijai naujausią informaciją apie šalies energetikos sektoriaus plėtrą ir įsipareigojimų pagal ES narystės reikalavimus vykdymą; 7.6. pagal kompetenciją palaiko ir plėtoja ryšius su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais ir ekspertais, ES valstybių narių atstovais; 7.7. teikia Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui ir vadovo pavaduotojui, kuruojančiam Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtas sritis, konsultacijas ir reikalingą medžiagą; 7.8. Energetikos ministerijos pavedimu dalyvauja ministerijai reikšmingose konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose, atstovauja su ministerija suderintoms pozicijoms ir pateikia apibendrintą informaciją; 7.9. padeda organizuoti Energetikos ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Briuselį energetikos klausimais, teikia pasiūlymus dėl vizitų reikalingumo bei atstovavimo (delegacijų sudėties); 7.10. dalyvauja rengiant europinio lygio konferencijas, parodas, muges, kitus renginius, skirtus užsienio šalių visuomenei ir energetikos sektoriaus verslui supažindinti su Lietuvos energetikos laimėjimais, eksporto galimybėmis, investicijų į Lietuvos energetikos ūkį perspektyvomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos atašė. ____________________________