Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1-208 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-433 redakcija) ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – kartu su skyriaus vedėju padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui (toliau – energetikos ministras) formuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir strategiją, organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą ministerijoje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – žmogiškųjų išteklių valdymo ir specialiosios veiklos srities – asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties; 6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje ar teisinio darbo patirties; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, apibrėžti problemas ir vertinti jų sprendimų alternatyvas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją, atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl ministerijos žmogiškųjų išteklių planavimo, atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas) sudėties analizę; 7.2. dalyvauja įgyvendinant ministerijos personalo, ministerijos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų atrankos politiką, inicijuoja ir pagal kompetenciją organizuoja jų konkursų ir (ar) atrankų procedūras; 7.3. rengia teisės aktų projektus dėl ministerijos administracijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų struktūros, ministerijos personalo pareigybių sąrašų patvirtinimo, teikia siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus; 7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius dokumentus; užtikrina VTĮ, DK ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą ministerijoje; rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia išvadas dėl ministerijos ir (ar) kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.5. dalyvauja rengiant ir tobulinant ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą ir įgyvendinant ją; 7.6. dalyvauja atliekant ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, koordinuoja ministerijos administracijos padalinių nuostatų rengimą, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais; 7.7. analizuoja ministerijos personalo karjeros poreikį, teikia siūlymus dėl jo įgyvendinimo, pagal kompetenciją padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje; 7.8. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti; 7.9. teikia siūlymus dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ministerijoje, pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina priemones, skirtas lygioms galimybėms ministerijoje užtikrinti; 7.10. dalyvauja kuriant ministerijos personalo skatinimo ir motyvacijos sistemas: pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant ministerijos personalo skatinimo procedūras, dalyvauja organizuojant priedų, priemokų, pašalpų ministerijos personalui skyrimą, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimą; 7.11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą ir su tuo susijusias procedūras; 7.12. pagal kompetenciją, dalyvauja organizuojant ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių ir drausminių nuobaudų tyrimą; 7.13. dalyvauja diegiant pažangius žmogiškųjų išteklių (personalo) vadybos metodus, dalyvauja organizacinės kultūros kūrime – vertybių puoselėjime; 7.14. bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas; 7.15. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 7.16. administruoja ministerijos personalo darbo bei poilsio laiko apskaitą, rengia ministerijos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 7.17. organizuoja atostogų suteikimą ministerijos personalui ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovams; 7.18. tvirtina ministerijos personalo dokumentų ir ministerijos archyve esančių personalo dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą; 7.20. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo ir kitų neatvykimų į darbą atvejais; 7.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.