Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-45 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus veiklai organizuoti, siekiant užtikrinti tinkamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų administravimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijos ribose. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų administravimo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį energetikos projektų valdymo srityje bei darbo ES paramos administravimo srityje patirties; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES struktūrinės paramos struktūrinių fondų investicijų administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. vadovauja skyriaus veiklai, planuoja ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, užtikrina efektyvų skyriaus užduočių atlikimą, pagal kompetenciją atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos; 7.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; 7.3. inicijuoja ir organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą; 7.4. pagal kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų veikloje; 7.5. tikrina mokėjimo paraiškas apmokėti iš ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų; 7.6. pagal kompetenciją kontroliuoja priskirtų biudžeto programų įgyvendinimą, organizuoja informacijos apie biudžeto programų vykdymą rengimą; 7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos ir informavimo veikloje; 7.8. organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų vertinimą; 7.9. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo; 7.10. teikia pasiūlymus rengiant ir tobulinant ministerijos ES struktūrinių fondų investicijų administravimo vidaus procedūrų aprašą; 7.11. analizuoja ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimą reglamentuojančius ES teisės aktus ir jų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl minėtų projektų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Taryboje ir ES Vadovų taryboje; 7.12. užtikrina vadovaujančiosios institucijos (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) pavestų užduočių atlikimą, koordinuoja vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; 7.13. metodiškai konsultuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojus 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų; 7.14. koordinuoja pagal ministerijos kompetenciją Nacionalinės pažangos programos ir kitų nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant struktūrinių fondų investicijas, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir suderinamumas su ES struktūrinių fondų investicijų kryptimis, rengimą ir tobulinimą; 7.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; 7.16. dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; 7.17. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose; 7.18. dalyvauja rengiant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, rengia skyriui priskirtų programų strateginius veiklos planus, organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia Energetikos ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas. 7.19. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; 7.20. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.21. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Energetikos ministerijos kancleriui. ________________________