Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – fizika; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – branduolinės energetikos srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0 

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais. 

Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą. 

Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Dalyvauja koordinuojant ir užtikrinant Lietuvos interesų atstovavimą TATENA ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau - EBPO) bei dalyvauja organizuojant bendradarbiavimą su TATENA, EBPO ir kitose dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse. 

Pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, atstovauja pozicijoms ES institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai. 

Koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo projektų vykdymą. 

Pagal kompetenciją tvarko skyriaus bylas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje. 

Pagal kompetencija atsako už Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai įgyvendinimą, branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams tarptautinių konvencijų ir sutarčių sąlygų vykdymą, tarptautinių sutarčių rengimą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.