Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

turėti 1 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje; 

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą; 

būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

išmanyti projektinio valdymo principus; 

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

mokėti valstybinę kalbą; 

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu. 

 FUNKCIJOS 

Atlieka priskirtų projektų valdymo veiklas; 

atlieka projekto vadovo funkcijas įgyvendinant Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projektus; 

pagal kompetenciją nustato priskirtų projektų valdymo trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus; 

vadovaudamasis projektinio valdymo principais, siūlo priskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja priskirtų projektų įgyvendinimą; 

organizuoja ir vykdo išorines bei vidines apklausas priskirtų projektų valdymo klausimais; 

pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, grupės vadovo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 

grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitų laikinų neatvykimų į darbą laikotarpiais; 

pagal kompetenciją vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.