Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

turėti darbo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo ir viešųjų pirkimų srityje patirties;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą;

būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

išmanyti projektinio valdymo ir asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principus;

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti valstybinę kalbą;

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

atlieka priskirtų projektų valdymo ar įgyvendinimo veiklas;

organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), mokymus ir kvalifikacijos kėlimą (stažuotes) arba prireikus koordinuoja mokymų ir kvalifikacijos kėlimo (stažuočių) organizavimą;

pagal poreikį rengia ministerijos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą; koordinuoja ministerijos darbuotojų dalyvavimą kitų institucijų vykdomuose mokymų ir kvalifikacijos kėlimo projektuose;

atlieka ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizę, sudaro  ministerijos darbuotojų mokymų planą, teikia siūlymus dėl darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo bei rekomendacijas atsakingiems darbuotojams dėl darbuotojų individualaus kvalifikacijos tobulinimo plano sudarymo;

prižiūri VATARAS ir VATIS registruojamus ministerijos personalo kvalifikacijos kėlimo duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijos darbuotojų mokymo ataskaitas;

pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, sutartis, viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, raštus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant;

rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;

analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;

dalyvauja ministerijos organizacinės kultūros, vertybių ir palankaus mikroklimato formavimo bei įgyvendinimo procese;

pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, Teisės ir personalo grupės vadovo pavedimu, teikia nuomonę jo kompetencijai priskirtais klausimais;

pavaduoja kitus grupės darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu, esant būtinybei – vykdo viešųjų pirkimų procedūras;

pagal kompetenciją vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius Teisės ir personalo grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.