Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – teisė;
•    studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
•    arba:

•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
Darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
•    darbo patirties trukmė – 2 metai. 
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
•    kalba – anglų;

•    kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

FUNKCIJOS  

•    Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
•    Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
•    Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
•    Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
•    Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
•    Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

•        •        •        •        •    
•        •    Pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES BDAR nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti.
•    Prisideda prie Energetikos ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo ir vystymo politikos bei organizacinės kultūros formavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo.
•    Dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ar rengia teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, atostogų suteikimo tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus.
•    Dalyvauja rengiant ar rengia Energetikos ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašus, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo; kartu su padalinių vadovais rengia Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatus, personalo pareigybių aprašymus, derina juos, tikslina ir teikia tvirtinimui.
•    Pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja Energetikos ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, grupės vadovo pavedimu teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.
•    Dalyvauja rengiant ar rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą valstybės institucijoms ir įstaigoms, tvirtina Energetikos ministerijos personalo dokumentų ir (ar) ministerijos archyve esančių personalo dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.

•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.