Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – finansai (arba);

studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

studijų kryptis – teisė;

arba:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Darbo patirtis – darbo dokumentų valdymo ir/ar referento (administratoriaus) srityje;

darbo patirties trukmė – ne mažesnė nei 1 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

gerai išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;

mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir dokumentų valdymo sistemomis.

FUNKCIJOS 

atlieka pirminį ministerijos gaunamos korespondencijos peržiūrėjimą, registruoja ir perduoda korespondenciją rezoliucijai, atsižvelgiant į ministerijos viceministrų veiklos ir kanclerio administravimo sričių sąrašą;

tvarko ministerijos siunčiamąją korespondenciją: registruoja, tikrina, ar ji tinkamai įforminta, rūšiuoja, siunčia elektroniniu paštu, faksu, paštu, per kurjerius administracijos padalinių darbuotojų nurodytais adresais;

priima ir registruoja asmenų prašymus ir dokumentus; 

registruoja teismo procesinius dokumentus, gautus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (LITEKO);

išduoda asmenims ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtas archyvines pažymas ir kitus dokumentus;

priima iš kurjerių ir pašto ministerijai adresuotas banderoles, siuntas, įvertintus ir kitus laiškus;

pagal kompetenciją teikia į ministeriją besikreipiantiems asmenims informaciją apie korespondencijos judėjimą telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į ministeriją ir (arba) raštu; 

registruoja ministro veiklos, turto valdymo įsakymus, ministerijos kanclerio veiklos,  turto valdymo potvarkius ir kitus ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų rengiamus dokumentus;

kelia į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtus teisės aktų projektus;

kelia į Teisės aktų registrą (TAR) ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtus teisės aktus; 

skyriaus patarėjo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu;

pagal poreikį inicijuoja pagal kompetenciją priskirtus viešuosius pirkimus bei  kitus skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;

surenka ir suveda duomenis į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS);

suveda paslaugų aprašymus į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS);

seka ir užtikrina informacijos pateikimą ministerijos internetiniame puslapyje apie asmenų aptarnavimą;

pavaduoja Organizacijos valdymo skyriaus referentą (toliau – referentas) atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais;

pagal Organizacijos valdymo skyriaus kompetenciją teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, susijusią su ministerijos veikla, taip užtikrinant vieno langelio asmenų aptarnavimo principo veikimą;

dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų dokumentų valdymo klausimais;

teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams dokumentų rengimo, bylų tvarkymo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

skyriaus patarėjo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu;

skyriaus patarėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

vykdo kitus skyriaus patarėjo ir vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.