Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba); 

studijų kryptis – vadyba (arba); 

studijų kryptis – teisė (arba); 

studijų kryptis – energijos inžinerija (arba); 

arba: 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

FUNKCIJOS  
Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 
Laikinai nesant grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupei nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant programinių dokumentų ir teisės aktų, susijusių su ES fondų investicijų administravimu, EGADP, Modernizavimo fondo investicijų planavimu ir investavimu, projektus; prireikus inicijuoja šių dokumentų pakeitimus, dalyvauja rengiant pasiūlymus, susijusius su minėtų finansavimo šaltinių investavimo kryptimis. 

Pagal kompetenciją analizuoja ES fondų, EGADP, Modernizavimo fondo investicijų skirtų energetikos sektoriui, investavimo spartą, rengia ataskaitas, pristatymus, taip pat teikia pasiūlymus grupės vadovui dėl veiksmų, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą ir siekiant, kad ES fondų, EGADP, Modernizavimo fondo lėšos nebūtų prarastos. 

Rengia informaciją apie investicijas energetikos sektoriui, skirtas esamiems ir (ar) potencialiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei. 

Keičia ir (ar) dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, taip pat rengia ir atnaujina ministerijos vidaus procedūrų, susijusių su ES fondų valdymo ir kontrolės sistema, aprašus ir taisykles. 

Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei. 
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.