Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – atsinaujinančių energijos išteklių srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais. 

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus. 

Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą. 

Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Dalyvauja rengiant ir tikslinant nacionalinius strateginius dokumentus. 

Dalyvauja formuojant poziciją ES institucijose atsinaujinančių energijos išteklių klausimais, rengia pozicijas bei užtikrina ES teisės aktų atsinaujinančių išteklių srityje perkėlimą į nacionalinę teisę. 

Dalyvauja rengiant valstybės pagalbos schemas atsinaujinantiems energijos ištekliams ir, prireikus, Europos Komisijai pranešant apie teikiamą valstybės pagalbą. 

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo sektoriuje. 

Pagal kompetenciją dalyvauja ir pagal Energetikos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse, vizituose, susitikimuose. 

Laikinai nesant grupės vadovo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupei nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.