Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – aplinkos inžinerija; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dalyvauja rengiant ir tikslinant nacionalinius strateginius dokumentus, atsinaujinančių išteklių plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo klausimais. 

Analizuoja ES iniciatyvas dėl valstybės pagalbos atsinaujinantiems energijos ištekliams ir energijos efektyvumo priemonėms ir dalyvauja Europos Komisijai pranešant apie teikiamą valstybės pagalbą. 

Palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis. 

Teikia siūlymus ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.