Pareigų aprašymas Spausdinti

           
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – ekonomika (arba);
•    studijų kryptis – finansai (arba);
•    arba:

•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
Darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
•    darbo patirties trukmė – 2 metai. 
Atitikimas kitiems reikalavimams:0
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

FUNKCIJOS


•    Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
•    Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
•    Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
•    Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
•    Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
•    Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
•    Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
•    Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
•    Vadovaudamasis ministerijos įgyvendinamomis programomis, rengia Finansų ministerijos nustatytų formų programų išlaidų sąmatų bei jų pakeitimų projektus, kitų lėšų išlaidų sąmatas, įveda valstybės biudžeto programų asignavimų sumas į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau - VBAM) sistemą; atlieka VBAM sistemos naudotojo funkcijas (pagal VBAM sistemos kodavimą).
•    Nagrinėja administracijos padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirtinį paskirstymą, rengia pažymas apie valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų valstybės biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, asignavimų planų paskirstymo pakeitimus ir įveda pakeitimus į VBAM sistemą.
•    Vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu darbuotojams priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR) ir kitos finansinės paramos lėšų.
•    Atlieka ministerijos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių analizę, siekdamas įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą.
•    Analizuoja ministerijos pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitas, rengia ministerijos finansų kontrolės ataskaitą ir aiškinamąjį raštą.
•    Atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.