Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – vadyba (arba); 

studijų kryptis – politikos mokslai (arba); 

studijų kryptis – istorija (arba); 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Laikinai nesant skyriaus vedėjo ir vyresniojo patarėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Dalyvauja rengiant ministerijos vidaus procedūrų, susijusių su Europos Sąjungos fondų valdymo ir kontrolės sistema, aprašą ar jo keitimus. 

Dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos fondų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei. 

Pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos fondų investavimo spartą, rengia ataskaitas, pristatymus, taip pat teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą ir siekiant, kad Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos. 

Teikia pasiūlymus ir dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, dalyvauja rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus, finansavimo įsakymus ir kitus energetikos ministro įsakymus. 

Dalyvauja vertinant projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti Europos Sąjungos finansavimą, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.