Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Pagal kompetenciją dalyvauja ES fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų veikloje. 

Teikia pasiūlymus dėl ES fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo. 

Inicijuoja ir organizuoja ES fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą. 

Analizuoja ES fondų investicijų administravimą reglamentuojančius ES teisės aktus ir jų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant LR pozicijas, svarstomų ES institucijose. 

Koordinuoja nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant struktūrinių fondų investicijas, priemones, kad būtų užtikrintas jų suderinamumas su ES fondų investicijų kryptimis, rengimą ir tobulinimą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.