Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

turėti darbo patirties procesų ar projektų valdymo srityje; 

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, ministerijos veiklą; 

būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

išmanyti projektinio valdymo principus; 

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

mokėti valstybinę kalbą; 

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu. 

FUNKCIJOS 

Atlieka priskirtų projektų stebėsenos ir koordinavimo veiklas; 

administruoja su projektais ir projektiniu valdymu susijusią informaciją; 

formuoja, analizuoja ir teikia tobulinimo pasiūlymus projektinės veiklos klausimais; 

rengia mokymus apie projektinio valdymo ir kitus galimus veiklos efektyvumo didinimo įrankius; 

konsultuoja darbuotojus apie projektinio valdymo metodus, pritaiko metodus praktiškai; 

organizuoja ir vykdo išorines bei vidines apklausas priskirtų projektų valdymo klausimais, rengia ataskaitas bei pristatymus darbuotojams ir vadovams; 

pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, skyriaus vedėjo pavedimu, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 

pagal kompetenciją vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.