Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų filologijos krypties (lietuvių kalba) išsilavinimą; 

turėti ne mažesnę kaip 3 metų tekstų redagavimo darbo patirtį;  

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, kitus su valstybinės kalbos vartojimu ir dokumentų rengimu susijusius teisės aktus;  

išmanyti administracinės, juridinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;  

mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti su savo darbu susijusią informaciją, rengti išvadas; 

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.  

 FUNKCIJOS 

Savo viza patvirtina, kad Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių projektai ir jų priedai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus; 

siekdamas, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų vartojama vienoda ir suderinta terminija, kad ji atitiktų Europos Sąjungos bei kituose tarptautiniuose dokumentuose vartojamus terminus, konsultuojasi su Terminų banko tvarkytoja – Valstybine lietuvių kalbos komisija, padeda rengti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektuose vartojamų ministerijai priskirtų sričių terminų straipsnius ir teikti / teikia juos Valstybinei lietuvių kalbos komisijai; 

dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje; 

konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais: aiškina Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų praktiniame darbe; 

grupės vadovo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su kalbos redaktoriaus funkcijomis; 

vykdo kitus grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su grupės darbu.