Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
•    studijų kryptis – teisė;
Darbo patirtis – teisės srityje;
•    darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
•    kalba – anglų;

•    kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


FUNKCIJOS

•    Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
•    Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
•    Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
•    Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
•    Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
•    Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
•    Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Laikinai nesant grupės vadovo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą; pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.
•    Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus ir sutartis, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius Europos Sąjungos finansinės paramos administravimą.
•    Rengia atsakymus teisės taikymo klausimais dėl pagal kompetenciją gautų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų, prašymų, skundų.
•    Pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, įvairiose konferencijose, seminaruose, pagal poreikį juose pristatant ministerijos pozicijas, vadovybės pavedimu - kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje.
•    Analizuoja teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo, teismų sprendimų vykdymo.
•    Rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą Vyriausybei, Seimui, Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms bei tvirtina ministerijos dokumentų ir (ar) ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.