Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – teisė (arba); 

Vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai; 

Darbo patirtis – teisės srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Koordinuoja ir užtikrina efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Energetikos ministerijoje, teisės taikymo teisėtumo principo laikymąsi ministerijos veikloje. 

Atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, valstybės institucijose ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse ir institucijose, rengia procesinę ir kitokią medžiagą teismams, kitoms ginčų nagrinėjimo ar teisėsaugos institucijoms. 

Koordinuoja ir užtikrina Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir atliekant ministerijos viešuosius pirkimus. 

Koordinuoja ir užtikrina Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su korupcijos prevencija. 

Padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministrui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką, tinkamomis priemonėmis planuoti ir valdyti ministerijos personalą. Dalyvauja kuriant ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius atitinkantį strateginį personalo valdymą. Planuoja ir organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą. 

Koordinuoja rengiant ir dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai Energetikos ministerijoje užtikrinti, taip pat dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas lygioms galimybėms ministerijoje užtikrinti, teikia pasiūlymus lygių galimybių politikos klausimais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.