Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje; 

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, ministerijos veiklą; 

būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

mokėti valstybinę kalbą; 

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

 mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu. 

FUNKCIJOS 

Padeda skyriaus darbuotojams rengti ir keisti Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, surinkdamas informaciją iš kitų ministerijos padalinių, institucijų, įstaigų, socialinių ekonominių partnerių; 

kartu su skyriaus darbuotojais rengia teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų investicijų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (toliau – EGAD) instrumento lėšų administravimą, projektus, bei teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;  

planuoja ES fondų ir EGAD instrumento lėšomis finansuojamų priemonių rengimo eiliškumą, sudaro ir tikslina kvietimų pagal priemones skelbimo tvarkaraščius; 

kartu su turininiais padaliniais rengia ES fondų ir EGAD instrumento lėšomis finansuojamų priemonių aprašymus, projektų atrankos kriterijus bei finansavimo sąlygų projektus ir kt. reikalingą informaciją kvietimų pagal priemones paskelbimui; 

vykdo šių priemonių kvietimams paskelbti reikalingos informacijos rengimo pažangos stebėseną ir teikia pasiūlymus bei imasi veiksmų susijusioms rizikoms mažinti;  

rengiant ES fondų ir EGAD instrumento lėšomis finansuojamų priemonių aprašymus ir finansavimo sąlygų projektus, bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, potencialiais jungtinių projektų vystytojais, projektų vykdytojais, ir kitais socialiniais ekonominiais partneriais; dalyvauja ministerijos vidiniuose ar tarpinstituciniuose susitikimuose, susijusiuose su minėtų priemonių aprašymų ir finansavimo sąlygų rengimu; 

dalyvauja organizuojant susitikimus su institucijomis ir  (ar) socialiniais ekonominiais partneriais, ES fondų investicijomis, EGAD instrumento lėšomis finansuojamų priemonių viešinimui, aptarimui; ; 

rengia ir (ar) tikslina informaciją, skirtą ministerijos vadovybei, ministerijos susijusiems padaliniams bei kitoms institucijoms apie ministerijos ES fondų bei EGAD instrumento lėšomis finansuojamų priemonių planavimą bei įgyvendinimą;  

bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais planuojant bei įgyvendinant ES fondų investicijomis, EGAD instrumento lėšomis finansuojamas priemones; 

dalyvauja ruošiant  informaciją, reikalingą ministerijos svetainės dalies, susijusios su ES fondų investicijomis, EGAD instrumento lėšomis, , bei Finansų ministerijos administruojamos svetainės  www.esinvesticijos.lt energetikos dalies atnaujinimu bei papildymu; 

padeda skyriaus darbuotojams surinkti informaciją, reikalingą rengti atsakymams į pareiškėjų skundus, raštus, susijusius su ES fondų, EGAD instrumento lėšų administravimu; 

sudaro ir atnaujina socialinių ekonominių partnerių, dalyvaujančių  teisės aktų projektų rengime ir derinime, sąrašą; 

pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.