Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-240 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-401 redakcija) IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ryšiams su kitų šalių institucijomis ir organizacijomis, dirbančiomis branduolinės energijos naudojimo taikiais tikslais srityje palaikyti, pasiūlymams dėl branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos formavimo teikti, branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities teisės aktų projektams rengti. III SKYRIUS VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti 1 metų darbo patirtį ir darbo patirtį branduolinės energetikos srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektoriaus, įmonių ir akcinių bendrovių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, įmonių finansavimo principus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau - TATENA) standartais ir veiklos dokumentais, žinoti branduolinės energetikos sektorių reguliuojančius teisės aktus; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisyklės ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.2. pagal kompetenciją prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, nuostatų įgyvendinimą; 7.3. dalyvauja koordinuojant ir užtikrinant Lietuvos interesų atstovavimą TATENA ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau - EBPO) bei dalyvauja organizuojant bendradarbiavimą su TATENA, EBPO ir kitose dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse; 7.4. koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo projektų vykdymą; 7.5. pagal kompetenciją analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai; 7.6. pagal kompetencija atsako už Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai įgyvendinimą, branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams tarptautinių konvencijų ir sutarčių sąlygų vykdymą, tarptautinių sutarčių rengimą; 7.7. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės institucijų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas skyriaus kompetencijos klausimais; 7.8. pagal kompetenciją tvarko skyriaus bylas teisės aktų nustatyta tvarka; 7.9. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai bei skyriui Lietuvos ir užsienio renginiuose; 7.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; 7.11. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, visų rūšių atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais; 7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ___________________________