Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-01-01T00:00:00458144Įsakymas2020-12-30T00:00:001-427PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-427 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro padėjėjas (toliau – ministro padėjėjas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų. Ministro padėjėjo pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. 2. Pareigybės lygis – A1. 3. Ministro padėjėjas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Ministro padėjėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba baigus vientisąsias studijas įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį; 4.2. turėti 2 metų darbo patirtį politinės analizės srityje; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, ministerijos veiklą; 4.4. būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir Dokumentų rengimo taisyklėmis; 4.5. išmanyti Lietuvos politinės sąrangos ir politikos formavimo principus; 4.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. mokėti valstybinę kalbą; 4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.9. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einančio ministro padėjėjo pagrindinės funkcijos: 5.1. padeda energetikos ministrui formuoti politines nuostatas, priimti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus energetikos srityje; 5.2. koordinuoja Energetikos ministerijai pavestą veiklą, susijusią su strateginių tikslų įgyvendinimo klausimais; 5.3. padeda formuoti politiką, analizuoja ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijos vykdomoms veikloms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą; 5.4. padeda energetikos ministrui pasirengti arba dalyvauja rengiant medžiagą, susijusią su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklos prioritetinių tikslų, energetikos politikos įgyvendinimo klausimais; 5.5. vykdo energetikos ministro pavedimus, susijusius su Energetikos ministerijos parengtų įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje; 5.6. atstovauja energetikos ministrą tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja ir padeda organizuoti tarpinstitucinius susitikimus, kuriuose aptariami energetikos klausimai; 5.7. dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami ministro padėjėjo kompetencijai priskirti klausimai; 5.8. vykdo energetikos ministro paskirtas užduotis Energetikos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo srityje. IV SKYRIUS DARBUOTOJO TEISĖS, ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS 6. Ministro padėjėjas turi teisę: 6.1. gauti iš Energetikos ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti; 6.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą jo kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti; 6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. 7. Ministro padėjėjas atsako už jam pavestų uždavinių bei funkcijų įvykdymą tinkamai ir laiku, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi. 8. Šias pareigas einantis ministro padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus ministrui. _____________________