Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m.   balandžio 12  d.

įsakymu Nr. 1-120

 

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir stebėti jo įgyvendinimą, organizuoti ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio (veiklos) planavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų, teisės arba viešojo administravimo krypties;

  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio (veiklos) planavimo srityje;

  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

  4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B1 lygiu;

  5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; mokėti dirbti  Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;

  6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimą energetikos ministro valdymo srityje, derina procesą tarp ministerijos, Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos;

  2. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir keitimą stebi jo įgyvendinimą;

  3. metodiškai konsultuoja ministerijos programų ir priemonių vadovus ministerijos strateginio veiklos plano rengimo klausimais;

  4. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos programų vertinimą, stebi programų projektų suderinamumą su ministerijos strateginiais tikslais ir programų projektų tarpusavio suderinamumą; rengia informaciją ministerijos vadovybei sprendimams dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti;

  5. rengia informaciją, reikalingą Vyriausybės kanceliarijos rengiamiems pasitarimams dėl strateginių tikslų, planuojamų pasiekti rezultatų, veiklos efektyvumo didinimo krypčių ir asignavimų limitų energetikos ministro reguliavimo sritims finansuoti;

  6. koordinuoja energetikos srities tarpinstitucinius veiklos planus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, organizuoja ataskaitų rengimą dėl jų vykdymo;

  7. pagal kompetenciją, įgyvendindamas su strateginio planavimo procesu susietas veiklas, teikia duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS):

   1. strateginio veiklos plano rengimo (derybų, maksimalių limitų, projekto, tvirtinimo) etapuose suveda finansinius duomenis pagal priemones, finansavimo šaltinius bei valstybės funkcijas;

   2.  tikslina finansinius duomenis „Tikslinimo“ etape;

   3. „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ bei „Tikslinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijos vykdomus investicijų projektus pagal finansavimo šaltinius bei išlaidų tipus;

   4. sistemos duomenų valdymo srityje „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijai pavaldžių įstaigų pareigybes bei darbo užmokestį, jų pasiskirstymą pagal įstaigos vadovus ir pavaduotojus, padalinių vadovus ir pavaduotojus bei specialistus nurodant tame tarpe esančius valstybės tarnautojus;

   5. įveda į VBAMS informaciją apie Europos Sąjungos, bendrojo finansavimo ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti;

  8. koordinuoja ir rengia ministerijos metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

  9. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;

  10. pagal kompetenciją rengia medžiagą Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams;

  11. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų rengiamų dokumentų;

  12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

  13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.