Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

FUNKCIJOS 

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą. 

Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

Koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir keitimą, stebi jo įgyvendinimą. 

Koordinuoja energetikos srities tarpinstitucinius veiklos planus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, organizuoja ataskaitų rengimą dėl jų vykdymo.

Pagal kompetenciją, įgyvendindamas su strateginio planavimo procesu susietas veiklas, teikia duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS).

Įveda į VBAMS informaciją apie Europos Sąjungos, bendrojo finansavimo ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti.

Koordinuoja ir rengia ministerijos metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą.

Koordinuoja 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos valdymo lėšų administravimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.