Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 PATVIRTINTA

 Lietuvos Respublikos energetikos ministro

 2019 m. balandžio 12  d.

 įsakymu Nr. 1-120

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos techninės paramos, 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų, Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonių,  ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų patikimo finansų valdymo ir finansų kontrolės principų ir procedūrų laikymosi.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo – ir specialiosios veiklos srities – Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų administravimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar verslo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos finansų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešojo sektoriaus administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą; išmanyti planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistemą;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti dirbti su biudžeto ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia ir teikia įgyvendinančiajai institucijai projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES)  techninės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, mokėjimo prašymus ir kitus susijusius dokumentus;

5.2. pagal kompetenciją rengia ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizuotas ketvirtines, pusmetines ir metines ataskaitas;

5.3. surenka, sistemina bei teikia atsakingam ministerijos padaliniui ES struktūrinių fondų ir techninės paramos finansinius duomenis strateginiam veiklos planui parengti ir (ar) tikslinti, esant poreikiui, šią informaciją teikia ir kitoms institucijoms;

5.4. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu darbuotojams priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, ES techninės paramos, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų: tikrina ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;

5.5. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, jeigu dokumentai įforminti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja skyriaus vedėją;

5.4. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos ES techninės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viešųjų pirkimų, sutarčių vykdymą, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;

5.5. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos ES techninės paramos, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos  lėšų panaudojimą, teikia savo pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui, kad būtų daromos išvados, priimami tinkami sprendimai;

5.6. rengia grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas, jas nustatytais terminais ir tvarka teikia atsakingoms institucijoms;

5.7. rengia finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitą, nustatytais terminais ir tvarka teikia atsakingoms institucijoms;

5.8. skaičiuoja ministerijos asignavimų poreikį ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, parengia suvestinę informaciją apie lėšų poreikį darbo užmokesčiui ministerijos administruojamoms valstybės biudžeto programoms, apibendrina valstybės biudžeto lėšų poreikį ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų išlaikymui, siekdamas užtikrinti teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;

5.9. atlieka VBAMS ir SFMIS sistemų naudotojo funkcijas pagal priskirtas sistemų kodavimo funkcijas;

5.10. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

5.12. pagal kompetenciją skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl finansų kontrolės sistemos tobulinimo ir finansų valdymo;

5.13. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų vykdymu nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;

5.14. skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.15. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

____________________