Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – apskaita;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

FUNKCIJOS

Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Vykdo finansų kontrolę pagal priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, ES techninės paramos, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Pagal kompetenciją analizuoja ministerijos ES techninės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viešųjų pirkimų, sutarčių vykdymą, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui.

Rengia grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas, jas nustatytais terminais ir tvarka teikia atsakingoms institucijoms.

Skaičiuoja ministerijos asignavimų poreikį ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, parengia suvestinę informaciją apie lėšų poreikį darbo užmokesčiui ministerijos administruojamoms valstybės biudžeto programoms, apibendrina valstybės biudžeto lėšų poreikį ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų išlaikymui.

Atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją.

Pagal kompetenciją rengia ir teikia įgyvendinančiajai institucijai projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES)  techninės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, mokėjimo prašymus ir kitus susijusius dokumentus.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.