Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – elektros inžinerija; 

studijų kryptis – statybos inžinerija; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;  

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – projektų valdymo patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais. 

Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą. 

Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo. 

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Pagal kompetenciją vadovauja Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projektų ir (arba) programų valdymui ir įgyvendinimui. 

Pagal kompetenciją vadovauja Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektų ir (arba) programų valdymui ir įgyvendinimui. 

Dalyvauja koordinuojant Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelį, vykdant prioritetinių projektų ir (arba) programų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. 

Dalyvauja vertinant kylančias rizikas, susijusias su Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projektų ir (arba) programų įgyvendinimu, teikia pasiūlymus, kaip mažinti šias rizikas. 

Pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis ir institucijų, įmonių, asociacijų atstovais. 

Pagal energetikos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.