Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – finansai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą. 

Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę. 

Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą. 

Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą. 

Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją. 

Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus. 

Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose. 

Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas. 

Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą. 

Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją. 

Organizuoja iš ES paramos, ES techninės paramos, ES fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR), kitos tarptautinės finansinės paramos   ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų ir jų pakeitimų rengimą (tikslinimą) ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti. 

Koordinuoja ir analizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ministerijos administracijos padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal programas, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir kitas dimensijas bei programos sąmatų koregavimo priežastis. 

Organizuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą. 

 Organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. 

Organizuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo. 

Atlieka ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims. 

Atlieka Valstybės biudžeto apskaitos mokėjimų (toliau – VBAM) sistemos naudotojo funkcijas priskirtas pagal VBAM sistemos kodavimą. 

Laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.