Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-120

 

 

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

         1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

        

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) valstybės biudžeto programų sąmatų projektų, biudžeto programų sąmatų sudarymo, jų vykdymo ir tikslinimo procesų ir procedūrų susiejimą ir vienodų principų taikymą, patikimą finansų valdymo ir finansų kontrolės principų laikymąsi.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio ir finansų valdymo – ir specialiosios veiklos srities – Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų administravimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį biudžeto planavimo, finansų valdymo ir Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų administravimo srityse;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įmonių finansinę apskaitą, finansų kontrolę, biudžeto planavimą, strateginį planavimą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių fondų administravimą;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; mokėti dirbti biudžeto ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis;

4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti finansinius išteklius, analizuoti resursų naudojimą, įvardyti biudžeto formavimo bei vykdymo procesuose iškilusias problemas ir teikti siūlymus kaip jas spręsti;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja iš ES paramos, ES techninės paramos, ES fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR), kitos tarptautinės finansinės paramos   ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų ir jų pakeitimų rengimą (tikslinimą) ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti;

5.2. analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

5.3. kontroliuoja, kad atitinkamų metų ministerijos programų sąmatose (išskyrus ES finansinės paramos, kitos gaunamos finansinės paramos, bendrojo finansavimo, specialiųjų programų sąmatas) planuojamos reprezentacinės išlaidos, neviršytų teisės aktuose skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio;

5.4. koordinuoja ir analizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ministerijos administracijos padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal programas, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir kitas dimensijas bei programos sąmatų koregavimo priežastis;

5.5. organizuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginio planavimo dokumentus;

5.7. organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

5.8. organizuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;

5.9. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;

5.10. organizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

5.11. atlieka ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

5.12. rengia ministerijos dokumentų, reglamentuojančių ministerijos finansų valdymą, projektus, dalyvauja rengiant ministerijos dokumentus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

5.14. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;

5.15. organizuoja aktualios informacijos suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus kaupimą, apibendrinimą ir teikimą;

5.16. organizuoja ir koordinuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo sutarčių analizės atlikimą;

5.17. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos mokėjimų (toliau – VBAM) sistemos naudotojo funkcijas priskirtas pagal VBAM sistemos kodavimą;

         5.18. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

5.19. teikia reikalingą finansinę informaciją energetikos ministrui, energetikos viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos vykdomų programų koordinatoriams, vadovams ir programų priemonių vadovams, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;

5.20. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms finansų valdymo, finansų kontrolės, valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;

5.21. laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą;

5.22. vykdo kitus, su skyriaus  funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_______________________