Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja strateginio ir finansų valdymo procesus ministerijoje; užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano rengimą (tikslinimą) ir jo įgyvendinimo stebėseną bei ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą. 

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės metinius veiklos prioritetus, koordinuoja ataskaitų apie ministerijos įgyvendinamus Vyriausybės metinius prioritetus energetikos srityje rengimą. 

Koordinuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą. 

Koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo plano, Nacionalinio energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plano projektų rengimą ir jų atnaujinimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus strateginio planavimo dokumentus energetikos srityje. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.