Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-09-23T00:00:00429217įsakymo redakcija4185952019-09-23T00:00:001-254PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1-120 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-254 redakcija) STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą ir koordinavimą bei skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų įgyvendinimą rengiant, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) strateginį veiklos planą, jį įgyvendinant ir vykdant jo įgyvendinimo stebėseną, koordinuojant Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą ir jos atnaujinimą, užtikrinant tinkamą finansų valdymą ir finansų kontrolę bei priskirtų valstybės valdomų įmonių bendrąją priežiūrą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – strateginio planavimo ir finansų valdymo bei valstybės valdomų įmonių bendrosios priežiūros. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamo darbo patirties; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vadovauja skyriaus veiklai, planuoja ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, užtikrina efektyvų skyriaus užduočių atlikimą, pagal kompetenciją atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos; 5.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais; 5.3. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja strateginio ir finansų valdymo procesus ministerijoje; užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano rengimą (tikslinimą) ir jo įgyvendinimo stebėseną bei ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą; 5.4 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės metinius veiklos prioritetus, koordinuoja ataskaitų apie ministerijos įgyvendinamus Vyriausybės metinius prioritetus energetikos srityje rengimą; 5.5. koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektų rengimą, koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus strateginio planavimo dokumentus energetikos srityje; 5.6. koordinuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo; 5.7. koordinuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą; 5.8. koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo; 5.9. teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – ministras) arba jo įgaliotam asmeniui apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu; 5.10. koordinuoja ministerijos bei ministerijai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų pateikimą Finansų ministerijai; 5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; 5.12. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; 5.13 pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose; 5.14. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; 5.15. rengia ir teikia energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 5.16. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. ________________________