Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-236 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-400 redakcija) IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti užtikrinant saugų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimą, įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems branduolinės energetikos srities teisės aktų projektams rengti bei šių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo nuostatoms įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos sektorių ir Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo srityje; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, prižiūri teisės aktų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.2. rengia Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšų planavimo, finansavimo ir priemonių įgyvendinimo dokumentus, administruoja Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšas; 7.3. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus; 7.4. pagal kompetenciją atlieka veiksmus siekiant užtikrinti priemonių, susijusių su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, finansavimą nacionalinėmis lėšomis; 7.5. pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant su Ignalinos AE regionu susijusius klausimus; 7.6. vykdo VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų naudojimo kontrolę; 7.7. vykdo lėšų, gautų už Ignalinos AE parduotą turtą, pervedimo į VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo sąskaitą kontrolę; 7.8. prižiūri ir koordinuoja VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administratorių veiklą; 7.9. organizuoja VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos darbą; 7.10. rengia metinius VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos ir jos įvykdymo ataskaitos projektus, kitus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų finansinius dokumentus; 7.11. kontroliuoja VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis finansuojamų projektų (priemonių) įgyvendinimą; 7.12. pagal kompetencijų atsako už skyriaus bylų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka; 7.13. rengia ataskaitas, pažymas ir kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais; 7.14. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, visų rūšių atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais; 7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo arba ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ___________________