Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų vairuotojo darbo patirtį;

turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinio turto apskaitą ir materialinių vertybių įsigijimo tvarką;

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

mokėti valstybinę kalbą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją.

FUNKCIJOS 

Pagal kompetenciją inicijuoja skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;

rengia ministerijos automobilių, kitų transporto priemonių ir su jais susijusių materialinių išlaidų suvestines būsimų periodų sąmatų projektams ir nustatyta tvarka teikia juos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui;

pagal ministerijoje nustatytą tvarką išduoda jam patikėtą ministerijos materialųjį turtą;

dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius;

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, ministerijos kanclerio arba viceministrų pavedimu (toliau – ministerijos vadovybė) vairuoja ministerijai priklausančias transporto priemones;

organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas), aprūpinimą tarnybiniu transportu komandiruotėms, kontroliuoja, kad ministerijos transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį;

organizuoja ministerijos transporto draudimą ir ministerijos transporto techninių apžiūrų atlikimą, siekdamas užtikrinti, kad ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;

užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų įforminti kelionės lapai, kontroliuoja automobilių spidometrų rodmenis, kuro sunaudojimo normų laikymąsi, jo sunaudojimą ir likučius bei jų atitiktis nuvažiuotam keliui;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų autotransporto priemonių įsigijimo planus;

kontroliuoja mokėjimų kortelių (kuro, stovėjimo aikštelės ir kt.) naudojimą;

atsiima išrašytus valstybės tarnautojų pažymėjimus iš Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos, gabena sunaikinimui skirtus valstybės tarnautojų pažymėjimus į Asmens dokumentų išrašymo centrą;

pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas ministerijos archyvui;

skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.