Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų vairuotojo darbo patirtį;

turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinio turto apskaitą ir materialinių vertybių įsigijimo tvarką;

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

mokėti valstybinę kalbą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

FUNKCIJOS 

Pagal kompetenciją inicijuoja skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;

rengia ministerijos automobilių, kitų transporto priemonių ir su jais susijusių materialinių išlaidų suvestines būsimų periodų sąmatų projektams ir nustatyta tvarka teikia juos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui;

pagal ministerijoje nustatytą tvarką išduoda jam patikėtą ministerijos materialųjį turtą;

dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius;

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, ministerijos kanclerio arba viceministrų pavedimu (toliau – ministerijos vadovybė) vairuoja ministerijai priklausančias transporto priemones;

organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas), aprūpinimą tarnybiniu transportu komandiruotėms, kontroliuoja, kad ministerijos transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį;

organizuoja ministerijos transporto draudimą ir ministerijos transporto techninių apžiūrų atlikimą, siekdamas užtikrinti, kad ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;

užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų įforminti kelionės lapai, kontroliuoja automobilių spidometrų rodmenis, kuro sunaudojimo normų laikymąsi, jo sunaudojimą ir likučius bei jų atitiktis nuvažiuotam keliui;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų autotransporto priemonių įsigijimo planus;

kontroliuoja mokėjimų kortelių (kuro, stovėjimo aikštelės ir kt.) naudojimą;

gabena ministerijos disponuojamus dokumentus su įslaptinta informacija;

atsiima išrašytus valstybės tarnautojų pažymėjimus iš Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos, gabena sunaikinimui skirtus valstybės tarnautojų pažymėjimus į Asmens dokumentų išrašymo centrą;

pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas ministerijos archyvui;

skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.