Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. 1-27


ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. BENDROJI DALIS

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
2. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas).
3. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vairuotojo darbo patirtį;
3.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinio turto apskaitą ir materialinių vertybių įsigijimo tvarką;
3.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją.
3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

II. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:
4.1. pagal kompetenciją inicijuoja skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;
4.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos automobilių ir su jais susijusių materialinių išlaidų suvestines būsimų periodų sąmatų projektams ir nustatyta tvarka teikia juos ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui;
4.3. pagal ministerijoje nustatytą tvarką išduoda jam patikėtą ministerijos materialųjį turtą, tvarko šio turto apskaitą;
4.4. dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
4.5. rengia materialinių vertybių nurašymo aktus ir nustatytais terminais bei tvarka juos pateikia ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui;
4.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro, ministerijos kanclerio arba viceministrų pavedimu (toliau – ministerijos vadovybė), vairuoja ministerijai priklausančias transporto priemones;
4.7. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas) aprūpinimą tarnybiniu autotransportu komandiruotėms, kontroliuoja, kad ministerijos autotransporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį;
4.8. organizuoja ministerijos autotransporto draudimą ir ministerijos autotransporto techninių apžiūrų atlikimą, siekdamas užtikrinti, kad ministerijos automobiliai nuolat būtų techniškai tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;
4.9. užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų įforminti kelionės lapai, kontroliuoja automobilių spidometrų rodmenis, kuro sunaudojimo normų laikymąsi, jo sunaudojimą ir likučius bei jų atitiktis nuvažiuotam keliui;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų autotransporto priemonių įsigijimo planus, juos teikia derinti ministerijos kancleriui, esant poreikiui inicijuoja šiame punkte nurodytų priemonių viešojo pirkimo procedūras;
4.11. rengia autotransporto naudojimo kelionės lapus, atsargų, sunaudoto kuro, padangų, akumuliatorių nurašymo aktus ir nustatytais terminais bei tvarka pateikia juos ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui;
4.12. tvarko tarnybinių automobilių padangų, akumuliatorių ir kitų atsarginių dalių apskaitą, kontroliuoja šio turto naudojimą;
4.13. kontroliuoja mokėjimų kortelių (kuro, stovėjimo aikštelės ir kt.) naudojimą;
4.14. gabena ministerijos disponuojamus dokumentus su įslaptinta informacija;
4.15. atsiima išrašytus valstybės tarnautojų pažymėjimus iš Vilniaus miesto migracijos tarnybos, gabena sunaikinimui skirtus valstybės tarnautojų pažymėjimus į Asmens dokumentų išrašymo centrą;
4.16. pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas ministerijos archyvui;
4.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
4.18. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą jam pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
5.2. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;
5.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose.
6. Vyriausiasis specialistas atsako už:
6.1. tinkamų darbo sąlygų ministerijos vadovybei ir ministerijos personalui sudarymą ir jų aprūpinimą darbui būtinomis ryšių bei organizacinėmis priemonėmis;
6.2. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą jomis teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų nuostatų laikymąsi.

_____________________