Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;  

turėti 1 metų darbo patirtį ir darbo viešųjų pirkimų srityje patirties; 

turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą, darbų saugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą; 

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu; 

gerai mokėti valstybinę kalbą; 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją; 

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. 

 

FUNKCIJOS 

 

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos politiką ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir dalyvaujančių 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravime, vertinime ir informavime apie ją (toliau – personalas), saugos ir sveikatos klausimais, užtikrina darbo vietų atitikimą darbų ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimams; 

organizuoja ministerijos personalo darbų saugos instrukcijų rengimą bei supažindinimą su jomis, organizuoja kitų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatymo nuostatoms įgyvendinti rengimą, organizuoja ir dalyvauja tiriant ministerijos darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į arba iš darbo atvejus, organizuoja privalomuosius periodinius darbuotojų sveikatos patikrinimus; 

pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus, taip pat ir kitus ministerijos vidaus administravimo teisės aktų projektus; 

užtikrina tinkamas darbo sąlygas ministerijos personalui, aprūpdamas jų darbo vietas būtinu inventoriumi ir kitomis organizacinėmis priemonėmis; 

pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos veikloje; 

pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijos Teisės skyriaus už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingam valstybės tarnautojui viešųjų pirkimų, planuojamų inicijuoti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektų sudarymui; 

rengia ministerijos inventoriaus, kanceliarinių, reprezentacinių ir kitų reikalingų priemonių įsigijimo planus; 

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia ministerijos ūkio, reprezentacinių ir kitų išlaidų suvestines būsimų periodų sąmatų projektams ir teikia juos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui; 

pagal kompetenciją inicijuoja 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo, vertinimo ir informavimo apie ją  veiklų užtikrinimui reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus; 

dalyvauja rengiant ministerijos civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių šioje srityje;  

dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras; 

atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius;4.13. atlieka ministerijos disponuojamos infrastruktūros priežiūrą ir užtikrina jos tinkamą funkcionavimą; 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, ministerijos kanclerio arba viceministrų pavedimu vairuoja ministerijai priklausančias transporto priemones; 

gabena Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos disponuojamus dokumentus su įslaptinta informacija; 

pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas ministerijos archyvui; 

skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 

pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.