Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 1-227


ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. BENDROJI DALIS

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
2. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
3. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių sistemų infrastruktūros valdymą ir sisteminį administravimą, duomenų apsaugą bei informacinių sistemų saugumą, informacinių sistemų projektų valdymą, kokybės užtikrinimą, elektroninį parašą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
3.5. būti susipažinusiam su SharePoint, MS SQL Server 2005/2008, serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server“, „Linux“, turinio valdymo sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis; kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais;
3.6. turėti tarnybinių stočių ir kompiuterinių tinklų administravimo įgūdžių;
 išmanyti interneto technologijas, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą;
3.7. mokėti administruoti kompiuterių tinklus, serverių operacines sistemas bei informacines sistemas, atlikti kompiuterizuotų darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, diegimo ir priežiūros darbus;
3.8. išmanyti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką;
3.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje raštvedybos taisykles; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymima „SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“ atitikmeniu.

II. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
4.1. koordinuoja ir administruoja įmonės, teikiančios informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugas, darbą;
4.2. organizuoja ir koordinuoja ministerijos kompiuterių tinklo, serverių operacines sistemas ir juose funkcionuojančių duomenų bazių administravimą, jų funkcionavimo stebėseną (monitoringą), siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti jų sutrikimai ir atkurtas funkcionalumas;
4.3. organizuoja ministerijos serverių operacinių sistemų ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo darbus, siekdamas užtikrinti ministerijos duomenų išsaugojimą ir atkūrimą;
organizuoja ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinės įrangos diegimą ir jos priežiūrą, siekdamas užtikrinti ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų funkcionalumą;
4.4. užtikrina apsikeitimą duomenimis su kitų institucijų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą;
4.5. organizuoja periferinės įrangos priežiūrą ir remontą;
4.6. užtikrina ministerijos darbuotojų konsultavimą operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir informacinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų produktais;
4.7. rengia ministerijos saugos dokumentus, operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekdamas saugaus ir kokybiško jų naudojimo;
4.8. įgyvendina ministerijos kompiuterinio tinklo, informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių technologijų saugą;
4.9. analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros ir jų finansavimo;
4.10. inicijuoja programinės įrangos, organizacinės technikos ir su kompiuterių bei ryšių technika, informacinėmis technologijomis ir su telekomunikacijomis susijusių prekių ir paslaugų, viešuosius pirkimus, teikia Teisės skyriaus atsakingam tarnautojui informaciją reikalingą pirkimų plano sudarymui;
4.11. dalyvauja kompiuterinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės įrangos nurašymo;
4.12. skyriaus vedėjo pavedimu palaiko ryšius su kitomis valstybės institucijomis informacinių technologijų politikos formavimo ir informacinių technologijų klausimais;
4.13. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai vyriausybinėse ir tarpinstitucinėse komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių technologijų klausimai;
4.14. skyriaus vedėjo pavedimu rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių technologijų panaudojimu ministerijoje;
4.15. organizuoja kompiuterinių informacijos laikmenų administravimą ir kontrolę, užtikrina Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apsaugą;
4.16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
4.17. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
5.1. gauti iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų juridinių asmenų, kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
5.2. dalyvauti su skyriaus veikla susijusiuose ministerijos pasitarimuose ir darbo grupėse, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų specialistus;
5.3. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;
5.4. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose ir seminaruose.
6. Vyriausiasis specialistas atsako už:
6.1. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą;
6.2. tinkamą kitų šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi.
7. Laikinai nesant vyriausiojo specialisto jo funkcijas atlieka kitas skyriaus darbuotojas ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro arba jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis vyriausiais specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.