Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities; 

turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje; 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių sistemų infrastruktūros valdymą ir sisteminį administravimą, duomenų apsaugą bei informacinių sistemų saugumą, informacinių sistemų projektų valdymą, kokybės užtikrinimą, elektroninį parašą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais; 

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; 

gerai mokėti valstybinę kalbą; 

būti susipažinusiam su SharePoint, MS SQL Server 2005/2008, serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server“, „Linux“, turinio valdymo sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis; kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais; 

turėti tarnybinių stočių ir kompiuterinių tinklų administravimo įgūdžių; 
išmanyti interneto technologijas, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą; 

mokėti administruoti kompiuterių tinklus, serverių operacines sistemas bei informacines sistemas, atlikti kompiuterizuotų darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, diegimo ir priežiūros darbus;  

išmanyti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką; 

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje raštvedybos taisykles; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B1 lygiu; 

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. 

 

FUNKCIJOS 

 

Koordinuoja ir administruoja įmonės, teikiančios informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugas, darbą; 

organizuoja ir koordinuoja ministerijos kompiuterių tinklo, serverių operacines sistemas ir juose funkcionuojančių duomenų bazių administravimą, jų funkcionavimo stebėseną (monitoringą), siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti jų sutrikimai ir atkurtas funkcionalumas;  

organizuoja ministerijos serverių operacinių sistemų ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo darbus, siekdamas užtikrinti ministerijos duomenų išsaugojimą ir atkūrimą; 4.4. organizuoja ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinės įrangos diegimą ir jos priežiūrą, siekdamas užtikrinti ministerijos kompiuterizuotų darbo vietų funkcionalumą; 

užtikrina apsikeitimą duomenimis su kitų institucijų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą; 

organizuoja periferinės įrangos priežiūrą ir remontą; 

užtikrina ministerijos darbuotojų konsultavimą operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir informacinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų produktais; 

rengia ministerijos saugos dokumentus, operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekdamas saugaus ir kokybiško jų naudojimo; 

įgyvendina ministerijos kompiuterinio tinklo, informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių technologijų saugą; 

analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros ir jų finansavimo; 

inicijuoja programinės įrangos, organizacinės technikos ir su kompiuterių bei ryšių technika, informacinėmis technologijomis ir su telekomunikacijomis susijusių prekių ir paslaugų, viešuosius pirkimus, teikia Teisės skyriaus už viešuosius pirkimus atsakingam tarnautojui informaciją, reikalingą pirkimų plano sudarymui;  

atlieka jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie jam patikėtų materialinių vertybių judėjimą ir likučius, dalyvauja inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti įrangos nurašymo; 

skyriaus vedėjo pavedimu palaiko ryšius su kitomis valstybės institucijomis informacinių technologijų politikos formavimo ir informacinių technologijų klausimais; 

skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai vyriausybinėse ir tarpinstitucinėse komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių technologijų klausimai; 

skyriaus vedėjo pavedimu rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių technologijų panaudojimu ministerijoje; 

organizuoja kompiuterinių informacijos laikmenų administravimą ir kontrolę, užtikrina Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apsaugą; 

skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 

pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.